STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 94
6. Inzistirati na svakodnevnom odr avanja spomenika u povijesnim jezgrama na raEun
veEeg dijela godi njih proraEunskih sredstava za spomeniEku za titu i time senzibilizirati
javnost ne samo za dugogodi nje spektakularne restauratorske pothvate nego i za male
restauratorske zahvate.
7. Uvesti "arheolo ku policiju" radi uEinkovitije za tite spomenika, osobito jadranskog
akvatorija (davanjem koncesija lokalnim ronilaEkim centrima). Bez takvih i sliEnih
lokalnih poticaja  uz suradnju s policijom, luEkim kapetanijama i ribarima  za tita pod 
morja neEe biti djelotvorna.
8. Usvojiti ISO 9000 standarde u ekolo koj za titi i prostornom planiranju na cijelom
podruEju Hrvatske te prekinuti s urbanistiEko planerskim prilago avanjem hirovima lo 
kalne politike (primjer zapu tenosti trogirskog polja zbog indiferentnosti planera, grad 
skih vlasti i investicijske stihije). 
9. Izraditi specifiEno znakovlje hrvatskoga visokog turizma na temelju jedinstvenih pri 
mjera sklada kulturne tradicije, dru tvene sredine, obrtni tva, ekolo ke ravnote e (npr.
Issa, falku a...).
10. Me usektorskom, i Hrvatskoj primjerenom, strategijskom koncepcijom ubla iti i ra 
cionalno preusmjeriti rastuEi pritisak bogatijih korisnika na atraktivnu povijesnu arhitek 
turu i lokacije.
11. Usmjeriti naraslo zanimanje i ulaganja inozemnih fondacija i na manje poznate spo 
meniEke cjeline. 
Programi obnove spomeniEke ba tine u sada njim financijskim moguEnostima morali bi
ciljati u prvom redu na popravak onih spomenika koji funkcioniraju stvarno kao kultur 
na infrastruktura odre ene lokalne i regionalne sredine, te na odr avanje najugro enijih
spomenika.
12. Konzervatorska slu ba treba uvjerljivo obja njavati va nost kulturne ba tine u raz 
vitku nacionalne ekonomije i socijalnog kapitala i prednjaEiti u tumaEenju novih oblika
za tite kulturne ba tine, dugoroEnom planiranju na upanijskoj i gradskoj razini, obra 
zlaganju prioriteta, poticanju sudjelovanja nevladinih organizacija i grupa, tje njoj su 
radnji s drugim sektorima uprave, crkvenim ustanovama, privatnim sektorom, srodnim
muzejskim i arhivskim ustanovama te irenju razumijevanja i obrazovanja na lokalnoj
razini za konzervatorski rad (ukljuEujuEi u njega amatere i druge entuzijaste, osobito
me u mladima).
94


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska