STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 93
novih komunikacijskih tehnologija, obrazovnih i marketin kih inicijativa   koji mogu
uvjerljivo ilustrirati va nost ulaganja u spomeniEku ba tinu u gospodarskom razvitku,
turizmu i komunalnom standardu, individualnom blagostanju i socijalnoj regeneraciji
povijesnih jezgara.
Cilj 
Osigurati primjereniju ulogu spomeniEke ba tine u nacionalnom gospodarstvu i razvoju,
a prvorazrednu u oblikovanju prostornog okru enja starih povijesnih mjesta.
Zadaci
1. Pobolj ati (novi) zakon o kulturnospomeniEkim dobrima u odnosu na privatno vlas 
ni tvo i ulagaEko partnerstvo i sustav kategorizacije spomenika (prije svega financira 
njem najvrednijih spomenika). Za nultu kategoriju dr avni bi proraEun preko Ministar 
stva kulture trebao osiguravati 100% sredstava, za drugu kategoriju do 70%, za treEu do
50%  bez obzira na to radi li se o spomenicima u javnom ili privatnom vlasni tvu.
2. Decentralizirati upravljanje spomenicima po uzoru na arhivske slu be, muzeje i resta 
uratore. Konzervatorski odjeli na terenu trebali bi biti samostalniji (i financijski) te imati
veEi utjecaj na zakonodavstvo u pripremi i zakona i podzakonskih akata, propisa, smjer 
nica, preporuka i sl.
3. Dovr iti generalni inventar kulturnih dobara, te nacionalni registar i dokumentaciju
izdvojiti kao javnu slu bu (makar unutar konzervatorske uprave) stavljanjem, primjerice,
katastarskih karata i baza podataka na Internet. Pothvat bi se mogao financirati naplaEi 
vanjem pristupa za javnost, tj. ifriranim pristupom za djelatnike dr avnih slu bi. Taj je
popis inaEe uvjet ulaska u Europsku uniju zbog reguliranja transfera, prodaje, izlaganja
i restauriranja pokretnih spomenika. (U posljednjih desetak godina iz zemlje je prokri 
jumEareno vrlo mnogo stilskog namje taja i ostalih umjetnina.)
4. Prikupiti (na razini Ministarstva) dostupne podatke o ulaganjima svih vrsta u za titu
kulturnih dobara na svim razinama (nacionalnoj, upanijskoj...), kako bi se dalje racional 
no i efikasno planiralo financijsko i ostalo ulaganje, ukljuEujuEi ono putem oporezivanja.
5. Program obnove stanogradnje u veEim gradovima najprije kanalizirati kroz stare grad 
ske jezgre prema maksimi "od PalaEe do grada", a ne prema novogradnjama bez me a
prema krajoliku.
93


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska