STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 91
Novi zakon o kulturnoj ba tini posebno obra uje vlasniEke odnose i prvi se put odre uje
da svaki spomenik mora imati vlasnika. No unatoE svim povoljnim odredbama provlaEi
se odre eno nepovjerenje prema privatnim vlasnicima i ulagaEkom partnerstvu. Osim
toga, idealizira se "spomeniEka renta", bez upori ta u iskustvima konzervatorske disci 
pline, a teta zbog zapu tenog ili napu tenog spomenika predvi a se nadoknaditi iz pro 
raEunskih sredstava premda se njima ne mogu pokrivati ni tro kovi odr avanja spome 
nika nulte kategorije. Zakon, me utim, prvi put predvi a i verifikaciju struEnosti u kon 
zervatorsko restauratorskoj disciplini, dodjeljivanje licenci. No pitanje je Eak i u kojoj Ee
mjeri moEi pre ivjeti sada nji polo aj Eitave konzervatorske slu be unutar Ministarstva
kulture. Sada je rijeE o hibridnom rje enju kojim je slu ba koncipirana zapravo kao
dr avna uprava unutar ministarstva umjesto da bude postavljena poput arhivske slu be,
poput muzeja, restauratora   decentralizirana u terenskom djelovanju, centralizirana u
registru spomenika, standardizirana u metodama djelovanja.
Inventarizacija i registracija hrvatske kulturne ba tine u praksi je vjerojatno najbolniji
test za djelotvornost, viziju i funkciju konzervatorske discipline. U registriranju i doku 
mentiranju spomenika trebali bi sudjelovati ne samo konzervatori nego i muzealci, insti 
tuti za povijest umjetnosti, arheologiju i etnologiju, srodni fakulteti i Eitav prsten va 
njskih suradnika. Dokumentiranje spomenika prestalo bi biti briga pojedinaca (Eesto
afektivna, ali Eesto i privatizirajuEa znanstveniEka briga) i postalo javnom obvezom i
svojinom. Cenzus spomenika upisanih u nacionalni registar trebao bi biti apsolutni pri 
oritet, conditio sine qua non sutra njeg hrvatskog ulaska u europske integracije; za to je
dovoljno spomenuti svu problematiku transfera, prodaje, izlaganja i restauriranja pokret 
nih spomenika  to Ee temeljito potresti institucionalnu brigu o nacionalnoj ba tini u
trenutku stvarnog ulaska u EU. 
Termini poput socijalnog aspekta za tite, svakodnevnog odr avanja, rehabilitacije povi 
jesne kuEe, palaEe, ljetnikovca u Hrvatskoj jedva su poznati, a gospodarenje tim dobri 
ma jo manje. Samo unutar trogirske povijesne jezgre postoji oko 40.000 m2 i nekoliko
stotina praznih stanova izvan svake funkcije. ZapanjujuE je podatak da Hrvatska ima vi e
od 4 milijuna stanova (gotovo jedan per capita). Program obnove stanogradnje u Hr 
vatskoj po prihvatljivijim ekonomskim mehanizmima, upravo najavljen u Ministrastvu
gra evinarstva, trebao bi biti najprije kanaliziran unutar povijesnih jezgri, a ne za novo 
gradnje na njihovoj degradiranoj periferiji bez me a prema krajoliku. AEivot iz gradskih
91


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska