STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 90
takvom predstavljati. Ona nije dana nego zadana. U projektu kulture buduEnosti, umjesto
jednocrtnog gibanja u smjeru progresa ili regresa, valja uskla ivati suvremenost i
ba tinu, brzinu i sporost, deteritorijalizirani i teritorijalni identitet, nemir ambicioznih
ideja i disciplinu konzervacije, kao i ljudske potrebe za unutarnjim mirom, dijalogom ili
osamljivanjem, bilo uz raEunalo, u muzeju i knji nici ili u crkvi  s potrebama za pros 
torima dru enja, u ambijentu foruma, rive, trga, kavane, parka, sportskog objekta... Ono
 to je va no za ba tinu treba, ako je sukladno konzervaciji, dr ati u upotrebi kao mjes 
ta gdje se ivi i radi (Mundy, 2000: 84).
Preporuke iznesene u ovom odjeljku, koje se tiEu odnosa prema urbanoj arheologiji, ar 
heolo koj policiji, pozitivnim primjerima stranih ulagaEa, neophodnoj modernizaciji
arhiva, muzeja i knji nica te potrebe za valorizacijom tradicijske kulture  na tragu su
realnih moguEnosti politike prema kulturnoj ba tini.
Me u prve korake valja uvrstiti daljnje evidentiranje razmjera teta poEinjenih na kul 
turnoj ba tini uslijed ratne agresije i zbog unutarnjih ekscesa: ru enja spomenika iz soci 
jalistiEkog razdoblja, poku aja bibliocida, neukih obnova neosjetljivih na postojeEe kul 
turno urbanistiEke situacije, ru enja divlje gradnje s nejasnim naEelom u pozadini, ne 
dostatka struEnih kriterija ili struEne suglasnosti u podizanju novih spomenika, itd.
Va an je svakako i opEi razvojni kontekst. Neima tina, nezaposlenost i besperspektiv 
nost bitno umanjuju zanimanje za vlastitu sredinu, njezinu pro lost i moguEu buduEnost,
osobito me u mladim ljudima pogo enima krizom. Njihova su oEekivanja emigrantska:
slika o kulturi je uEahurena, pogled se usmjeruje u daljinu,  ivot je negdje drugdje.
NauEiti cijeniti ba tinu mo e samo narod koji vi e oEekuje od buduEnosti u svojoj sre 
dini.
spomeniEka ba tina
U te nji da postanu savjetodavnom struEnom mre om koja premo Euje jaz izme u skrbi
za oEuvanje ba tine i stvarnih moguEnosti, konzervatori su otvorili moguEnost stvaralaE 
kog kori tenja spomeniEkih resursa, Eesto nudeEi bolja rje enja od onih koja nude pla 
neri, investitori i korisnici. Nakon dugog razdoblja politiEkog voluntarizma bez cjelovite
razvojne vizije, gdje je spomeniEka ba tina bila tek skup problema na rubu javnog intere 
sa, danas konaEno sazrijeva svijest o ba tini kao razvojnom prioritetu.
90


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska