STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 89
kulturna ba tina
Napori za oEuvanjem ba tine u devedesetima odvijali su se u te kim okolnostima rata
(ratna teta na vi e od 3000 registriranih spomenika) i financijskih restrikcija uzrokova 
nih tranzicijom. Kako bi se od propadanja spasilo oko 26 tisuEa djela potreban je hitan
zahvat. Hrvatska je Eesto posjetitelju, prije svega onom sa Zapada, osobno otkriEe  ne
samo zbog skromnog predznanja nego i zbog zanimljivih prirodnih i kulturnih razlika na
razmjerno malom prostoru. StjeEe se tako er dojam da je mentalitet ljudi irok i razno 
lik, neuklopiv u nacionalistiEki stereotip koji se stvarao u proteklom desetljeEu (Landry,
1998). Takva raznobojna slika bliska je hrvatskoj kulturnoj ba tini, njenoj otvorenosti i
raznovrsnosti, to ostavlja dojam prostora raskri ja civilizacija i kultura. Iz raskri ja, me 
 utim, nisu izrastali imperijalistiEki projekti i pohodi u svijet, nego te nja skladu. Upravo
je u renesansnim jadranskim gradovima i njihovoj okolici stvoren uzor ivljenja po ljud 
skoj mjeri u ambijentu li enom monumentalizma, Eemu nalikuje suvremena alternativna
krilatica malo je lijepo (usp. IvanEeviE, 1999).
Hrvatska kulturna ba tina ne pripada u red podruEja koje je povijest dovela u sredi te eu 
ropskog i svjetskog sustava zajedno s kapitalnim resursima visoke kulture, od velikih
umjetnika do financija, zahvaljuEi Eemu danas ubiru astronomske prihode od kulturnog
turizma (GrEka, Italija, panjolska, Francuska, Austrija...). U Hrvatskoj ima raznih vrsta
(minijaturnih) dragulja koje valja izbrusiti i osigurati im su ivot s ostalim vrijednostima
i novim vremenom  da bi se u ukupnosti moglo govoriti o zemlji razliEitih kvaliteta i
osobita profila. Ponajprije bi spomeniEku ba tinu valjalo obnavljati i konzervirati te pa 
 ljivo naslanjati druge prostore i njihove razvojne tendencije. 
Kulturna je ba tina  s obzirom na predmet  heterogena: spomeniEka, dokumentarna,
knji ka, muzejska, zanatsko obrtniEka, obiEajna itd.; s obzirom na kategorizaciju dobara:
nepokretna, pokretna i nematerijalna; s obzirom na pravni status: javna, polujavna i pri 
vatna. Kao osnovica za daljnje oblikovanje kulturnog krajolika, to zahtijeva uskla iva 
nje fizionomije ostalih prostora, ba tina mo e biti izlo ena neumjerenoj ekspanziji indu 
strijskih i urbanih prostora koju pokreEu interesi brze zarade ili drugi bezobzirni apetiti.
SuEeljavanje s tom opasno Eu zahtijevat Ee temeljit i sabran pristup iz podruEja legislati 
ve, gospodarstva, unutarnjih poslova, prostornog planiranja, turizma, me unarodnih us 
tanova... Znanje, energije i sredstva valja koncentrirati u dijalogu interesa, odriEuEi se
olakih poteza i kratkoroEnih probitaka. Sredinu Eije Ee kulturne znaEajke i standarde su 
radnje vanjski partneri i ulagaEi po tivati i smatrati privlaEnom za rad i ivot u njoj  valja
89


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska