STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 87
je za jukeboxizaciju radijskog prostora. U vezi s tim usporedno analizirati europska i
svjetska iskustva s takvim tijelima s obzirom na njihovu nadle nost nad javnim i/ili ko 
mercijalnim medijima i primijeniti najprimjerenija rje enja. 
4. Promijeniti Elanke Kaznenoga zakona radi za tite slobode izra avanja i informiranja,
ukljuEujuEi slobodu medijskog izvje tavanja o pitanjima koja zadiru u interese dr ave, te
radi zabrane govora mr nje (rasizam, ksenofobija). 
5. Razmotriti uvo enje odredaba o za titi privatnosti nejavnih osoba u Zakonu o javnom
priopEavanju i u tu svrhu tako er analizirati europska i svjetska iskustva.
6. U zakonodavnim promjenama voditi raEuna o me unarodnim standardima ili zakono 
davstvu  Unesco a, VijeEa Europe i Europske unije  a to skorije razmotriti moguEnost
pridru enog Elanstva u OECD u. Tijekom pregovora o stabilizaciji i pridru ivanju s
Europskom unijom ne bi se smjelo ponoviti pogre ku poput previda statusa audiovizual 
nih usluga tijekom pregovora za Elanstvo u WTO u. Za hrvatsku bi audiovizualnu indus 
triju ukljuEenost u programe potpore EU (Media Plus) omoguEila razvoj i veEe otvara 
nje svijetu i time osuvremenjavanje kulturnog identiteta Hrvatske.
7. OmoguEiti razvoj politiEke kulture medija na naEelima demokracije i pluralizma, prije
svega dosljednim suzdr avanjem od uplitanja dr avnih i drugih politiEkih Eimbenika u
ure ivaEku politiku medija. Ostale mjere pripadaju podruEju razvoja novinarstva i pro 
fesionalnog ure ivanja programa od interesa za javnost.
8. DomaEa dramska i dokumentarna knji evna djela te likovna i glazbena djela to vi e
ukljuEivati u programe audiovizualnih medija. Taj zadatak iziskuje suradnju izme u
ustanova umjetniEkog obrazovanja, umjetnika, medijskih producenata i niza marketin 
 kih struEnjaka kako bi se vrijedna djela uEinila to popularnijima i istodobno saEuvala
autentiEnost. U duhu ciljeva demokratizacije kulture to bi znaEilo: ne sni avati izvornu
vrijednost nego podignuti  iroki ukus i interes, vrijednosti visoke kulture ne nametati
nego ih uEiniti predmetom interesa i u itka iroke publike, ne osvajati pod svaku cijenu
svu iroku publiku nego njezine dijelove koji su veE zasiEeni proizvodima masovne kul 
ture ili ih jednostavno jo uvijek zanima drugaEiji govor medija. Trebalo bi kulturno obo 
jiti rutinski medijski govor. Kreativnom, kritiEkom, otvorenom i kulturno osjetljivom
ure ivaEkom politikom u javnoj radiodifuziji treba otjerati konformizam i sivilo, koji
najprije ubijaju stvarala tvo a potom televiziju Eine politiEkom ili komercijalnom ispo 
stavom.
87


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska