STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 86
 Mediji trebaju omoguEiti raspravljanje svih dru tvenih problema, preispitivanje odluka
javnih vlasti i slu iti kao forum;
 Mediji trebaju biti otvoreni za sve postojeEe politiEke opcije i, dajuEi im pravo javno 
sti, omoguEiti gra anima da sudjeluju u politiEkom ivotu i donose politiEke odluke;
 Mediji trebaju omoguEiti razvoj kreativnosti i kulturnog stvarala tva te sukobljavanje
novih i neobiEnih ideja;
 Mediji kao industrija moraju biti slobodni razvijati se u skladu s tr i nim uvjetima pos 
lovanja, ne naru avajuEi potrebu i pridonoseEi pluralnosti ideja i svjetonazora;
 Javna radiotelevizija treba slu iti gra anima, a ne vlasti;
 Mediji trebaju pridonositi kulturi dijaloga i njegovati toleranciju prema razliEitim sta 
jali tima u svim pitanjima od javnog interesa.
Zadaci
1. Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji treba omoguEiti da HRT postane javni medij koji
slu i gra anima a ne uskim politiEkim ili tr i nim interesima. Uz smanjenje broja ze 
maljskih distribucijskih kanala televizije s tri na dvije mre e (radi pluralizacije nacio 
nalne televizijske scene i ostvarivanja mje ovitog, javnog i komercijalnog medijskog sus 
tava) treba voditi raEuna o tehnolo kim promjenama koje Ee donijeti digitalizacija (mo 
guEnost oda iljanja veEeg broja programa na jednoj frekvencijskoj mre i). U takvoj bi
tehnolo koj buduEnosti HRT u trebalo omoguEiti da pro iri broj kanala emitiranja i radi 
ja i televizije (kako je uEinio BBC s pojavom digitalizacije) te da zadr i isti broj frekven 
cijskih mre a.
2. Izraditi sustav poticajnih mjera, odnosno podzakonskih akata, kojima se, u skladu sa
Zakonom, i u komercijalnim radiodifuznim medijima potiEe ostvarivanje javne funkcije
u proizvodnji programa to se odnosi na informativne i umjetniEkoobrazovne i znanstve 
noobrazovne sadr aje. Jedna od poticajnih mjera moglo bi biti smanjenje cijena koncesi 
ja za takve medije ili izravno poticanje projekata kojima se medijski predstavljaju razli 
Eita podruEja kulture (npr. novEana potpora za prijenose koncerata ozbiljne glazbe ili
glazbe domaEih skladatelja, za projekte koji promiEu multikulturalnost i toleranciju itd.). 
3. Promjenom Zakona o telekomunikacijama umjesto sada njeg VijeEa za radio i tele 
viziju osnovati novo tijelo, koje mo e nadzirati i sankcionirati po tivanje programskih
odrednica u radiodifuziji od strane koncesionara. Dosada nji izostanak nadzora zaslu an
86


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska