STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 85
organizacija niti je postojala instancija prethodne cenzure. Tako er, davale su se konce 
sije za privatno radijsko i televizijsko emitiranje. No slaba na politiEka kultura (demo 
kracije) uEinila je zakonsku sferu formalistiEkom i nedjelotvornom. Ispod povr ine za 
kona vladala su nepisana pravila autocenzure, neformalni pritisci, klijentelistiEki krite 
riji pri dodjeli frekvencija, ekonomski pritisci (posebni porezi za nepoEudne medije, pro 
blemi u distribuciji i tiskanju), politiEki pritisci na nezavisne medije putem sudskih tu bi,
politiEka (stranaEka) pristranost u ure ivanju informativno politiEkog programa Hrvat 
ske radiotelevizije.
Televizijski sustav bio je mje ovit. Na nacionalnoj je razini dr ava bila monopolist, a
lokalne televizije bile su vlasniEki i programski raspr ene. Tjedni je tisak brojan, razno 
lik i pluralistiEan, ali s nedovoljno nacionalnih nezavisnih novina. Pozornost posveEena
kulturnim temama premalena je, toEnije one su u sjeni drugih tema, a u sredi te medij 
ske pozornosti dopirali su jedino kulturni skandali.
Ukupno, mediji su najvi e bili optereEeni dnevnopolitiEkim diskursom, a oni koji su
te ili nezavisnosti bili su pod re imskim pritiskom.
Novinarstvo je bilo poluprofesionalno i bez vlastitih etiEkih polazi ta.
Problemi u medijskom sustavu od 2000. nadalje proizlaze iz nedovoljne profesiona 
lizacije novinarstva; profesionalne etiEke norme jo nisu sukladne polo aju medija u li 
beralnim demokracijama. No, u usporedbi s prethodnim razdobljem dr ava vi e nije za 
preka demokratizaciji medija ni ukupnoj demokratizaciji dru tva. 
Na razini dugoroEnog cilja strategija razvitka medija konaEno vi e nije upitna. Za to se,
barem deklarativno, zala u i vladajuEa koalicija i oporbene stranke.
Cilj
Izgraditi kombiniran ili mje ovit model medijskog sustava i u njemu naEi dovoljno mjes 
ta za kontinuirano prezentiranje vrijednosti umjetnosti, domaEih umjetniEkih djela i to
kvalitetnijih kulturnoindustrijskih proizvoda.
Elementi toga dugoroEnog cilja dani su u Agendi za novu medijsku politiku u Hrvatskoj,
objavljenoj u prosincu 1999. godine:
 Demokratskom dru tvu za razvoj treba slobodan medijski sustav;
 Medijska politika mora jamEiti slobodu, jednakost i raznolikost medijskog sustava radi
postizanja pluralnosti u dru tvu;
85


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska