STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 84
7. Urediti odnose izme u kinematografske i televizijske produkcije po uzoru na zemlje
(npr. Francuska) koje su to rije ile posebnim zakonima, sporazumima ili ugovorima o
tome tko Ee proizvoditi koju vrstu filmova, o zajedniEkim projektima, nastupima i
kori tenju tehniEke baze.
8. U Ministarstvu kulture osigurati upravnu nadle nost i djelotvorniju operativu za kine 
matografsku djelatnost.
9. Ukloniti formalne zapreke interdisciplinarnom radu i suradnji znanstvenika iz razliEi 
tih podruEja i ustanova na filmolo kim projektima.
mediji
To se podruEje stjecajem okolnosti na lo u strategiji kulturnog razvitka, premda mediji pri 
padaju politici i javnom ivotu u naj irem smislu rijeEi, kao to oblikuju sliku stvarnosti
koja se tiEe svih sektora dr ave i dru tva. Okolnosti o kojima je rijeE proiza le su iz pro 
grama VijeEa Europe, koje na nekoliko naEina analizira i prati stanje medija u zemljama
Elanicama i putem preporuka utjeEe na njihove medijske politike. U drugoj polovini 1990 
ih i hrvatski su mediji do li pod kritiEko poveEalo VijeEa Europe. Jedan od naEina praEen 
ja i izvje tavanja o medijskoj politici u Hrvatskoj bio je spomenuti Nacionalni izvje taj o
kulturnoj politici, koji je obuhvatio i dimenziju medijskih prava i sloboda u Hrvatskoj, kao
i udio kulture u medijima. Ova strategijska dionica oslanja se na rezultate tog izvje taja i
Eini korak dalje, ocrtavajuEi najpogodniji model medijskog sustava za Hrvatsku.
Sloboda, raznovrsnost, pluralizam te odnos domaEe i strane kulturne proizvodnje u me 
dijima opEenito su pitanja u kojima se podjednako prelamaju interesi kulturnog i svih
drugih sektora. Ipak, u medijski oblikovanoj slici zbilje kulturni sektor vidi opasnost
analognu etatistiEkoj opasnosti u nedavnoj pro losti. Sada strepimo zbog rastuEeg utje 
caja lo ih strana tr i nog gospodarstva i demokracije: pretjerane komercijalizacije i te 
nje populistiEkom sravnjivanju kulturnih i drugih vrijednosti. Takve tendencije u eri
globalizacije mogu uzrokovati ubrzan gubitak identiteta i kreativnosti, a domaEu kulturu
pretvoriti u jezik koji samo prevodi i uvozi ono to je stvoreno ili proizvedeno u inozem 
stvu. U 1990 ima je Hrvatska medijska politika bila najkontroverznije podruEje politike.
Polo aj medija oblikovalo je nekoliko pravnih akata (bez posebnog dokumenta o ciljevi 
ma razvoja medija). U normativnoj sferi ipak je ostvaren bitan pomak u odnosu na
prethodni re im: nije bila potrebna formalna dozvola za osnivanje slobodnih medijskih
84


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska