STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 83
(hrvatskog filma) od 251.442 u 1996. na 73.170 u 1998. Od spomenutog broja kine 
matografa u 1998. samo njih 47 svakodnevno prikazuje filmove. Oprema za prikaziva 
nje filmova je zastarjela: od 315 kinoprojektora 246 proizvedeno je prije 1980. S druge
strane, od 1996. poveEava se broj privatnih kinodvorana. U Hrvatsku se na godinu uveze
108 filmova, od Eega 76% Eine ameriEki filmovi, a ostatak europski i koprodukcijski.
Gotovo sve kinodvorane zakupile su velike ameriEke korporacije. Samo pet dvorana
prikazuje vrijedna filmska djela svjetske ba tine, ukljuEujuEi nezavisnu produkciju.
Zamah slobodnog tr i ta jo se vi e oEituje na tr i tu videa. U 1997. (do novijih podata 
ka nije moguEe doEi) od 1459 naslova 987 bilo je iz SAD a, 252 iz Hrvatske, 50 iz Velike
Britanije, 70 iz NjemaEke te po 27 iz Francuske i Australije. 
Cilj
Uspostavljanje cjelovite infrastrukture, organizacije i koncepcije kinematografije.
Zadaci
1. Donijeti Zakon o kinematografiji koji bi obuhvatio Eitavu kinematografsku djelatnost
umjesto dosada nje ograniEenosti na proizvodnju (domaEeg) filma.
2. Odr ati produkcijsku razinu hrvatske kinematografije sa sljedeEim godi njim iznosi 
ma: do 6 dugometra nih igranih filmova, do 80 minuta animiranog filma i do 20 doku 
mentarnih filmova.
3. Rije iti probleme tehniEke infrastrukture i statusa Jadran filma na naEin koristan
hrvatskoj kinematografiji kako u proizvodnji s prete no dr avnom potporom tako i u
proizvodnji za tr i te (najpogodnijom za podruEje biv e Jugoslavije). Neprihvatljivo je
da se uz takvu tehniEku bazu (vrijedan filmski laboratorij) proizvodnja hrvatskog filma
realizira u drugim zemljama. 
4. OmoguEiti neometan rad Hrvatske kinoteke i u ulozi Nacionalnog filmskog arhiva
prema audiovizualnim standardima Svjetskog filmskog udru enja.
5. Na razini Ministarstva kulture i Grada Zagreba zalo iti se za osnutak Filmskog kul 
turnog centra i osnovati Zakladu (ili Institut za film) radi djelotvornijeg financiranja
filmske proizvodnje i ukljuEivanja u me unarodne projekte, asocijacije i sl.
6. Otvarati moguEnost koprodukcijskih odnosa sa zemljama i kinematografijama koje su
po ocjeni struEnjaka bliske hrvatskoj kinematografiji.
83


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska