STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 82
Kriza hrvatskoga filma nije uzrokovana nedostatkom stvaralaEkog talenta, nego odgo 
varajuEe politike i stabilnog sustava financiranja.
U nekim vrstama filma, gdje Hrvatska ima jaku tradiciju i ugled, produkcija je zapu tena
ili prepu tena televizijskoj produkciji (prije svega umjetniEki dokumentarni film). Pro 
izvodnja animiranog filma, po kojem je Hrvatska tako er poznata u filmskom svijetu
(ZagrebaEka kola crtanog filma), ispod je plana utvr enog dosada njim zakonskim do 
kumentima. 
Pravilnikom o kriterijima za utvr ivanjem programa javnih potreba u podruEju filma iz
travnja 2000. osiguravaju se sredstva za proizvodnju filmova i odre uje imenovanje pov 
jerenika za pojedine kategorije. No Pravilnik se odnosi samo na proizvodnju filma, ne i
na ostalu kinematografsku djelatnost. 
 to se organizacijskog oblika kinematografije tiEe, u posljednjih su pet godina u struEnoj
javnosti u optjecaju zamisli osnivanja Hrvatskoga nacionalnog odbora za film, Filmske
zaklade, Filmskog instituta, a sada je Zakonom o kulturnim vijeEima odre eno osniva 
nje VijeEa za kinematografsku djelatnost. 
Komplementarne filmske djelatnosti Eine Hrvatska kinoteka (Nacionalni filmski arhiv),
Hrvatski filmski savez te festivali. Hrvatska kinoteka jedini je nacionalni filmski arhiv u
Europi koji nema vlastitu kinodvoranu. Nadalje, inicijativa za osnivanje Filmskog kul 
turnog centra propala je jer je dio Nacionalne i sveuEili ne knji nice, prvobitno pred 
vi en za to, u me uvremenu prenamijenjen za potrebe Katastra! (U sirovu je obliku bila
izgra ena kinodvorana te prostor za buduEi Audiovizualni filmski arhiv, Hrvatski film 
ski savez i moguEe mjesto za buduEi Institut ili Zakladu). Zbog formalnih je razloga
zaustavljen i projekt osnivanja Hrvatskoga filmskog instituta, znanstvene institucije s
interdisciplinarnim sadr ajem. Umjesto toga, poEetkom 2000. dio Znanstvenoga zavoda
Hrvatskoga dr avnog arhiva poEinje se baviti filmolo kim temama, to mo e postati novi
zametak buduEeg filmskog znanstvenog instituta. 
Me unarodna suradnja osobito je bolna toEka hrvatske kinematografije. Propadanjem
nekada njih producenata i uvoznika (Jadran film, Croatia film i Zagreb film), koji su
veEinom sami obavljali izvoz i prezentaciju domaEeg filma, me unarodna se suradnja
svela na tjedne i retrospektive hrvatskoga filma u sklopu bilateralnih ugovora o kulturnoj
suradnji. U prikazivaEkoj djelatnosti domaEa kinematografija gubi znaEajan dio tr i ta.
Bitno je smanjen broj kinodvorana: od 1995. do 1998. s 200 na 145, a broj posjetitelja
82


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska