STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 81
scenske umjetnosti   bilo klasiEnim putem, npr.  klubovi prijatelja  umjetnosti, bilo
preko Mre e na Eijim bi se stranicama na lo mjesta ne samo za informacije o repertoaru
nego i izvaci iz kritika i sl. Radi toga valja stvoriti dobro opremljen kazali ni centar, ili
potaknuti pro irenje i osamostaljenje sada njeg Odsjeka za povijest hrvatskog kazali ta
HAZU, koji bi prikupljao sve informacije o repertoaru, posjeEenosti kazali ta, recepciji
u medijima te ih publicirao u obliku godi njaka.
12. Razmotriti moguEnost otvaranja novih ustanova ( kola, radionica i studija), kao i do
sada nepokrivenih podruEja za obrazovanje kazali nih umjetnika. Uz Akademiju trebao
bi postojati stanovit broj javnih i privatnih  kola, radionica i studija   kako za djecu i
mlade tako i za diplomirane scenske umjetnike i za starije osobe koje se amaterski bave
kazali tem. Obrazovne programe u takvim bi sluEajevima trebalo struEno verificirati.
13. Bolje definirati sastav i kompetencije umjetniEkih i strukovnih organizacija i sindika 
ta, njihove pregovoraEke i ugovorne odnose putem odgovarajuEeg vijeEa za kulturu.
Iskustva drugih zemalja pokazuju da je najbolje razvijati me usobno neovisne udruge i
sindikate prema pojedinim podruEjima: (1) vlasnici, poslodavci, producenti, (2) pisci i
skladatelji, (3) redatelji, dirigenti, koreografi, (4) glumci, pjevaEi, plesaEi, (5) scenografi,
kostimografi, (6) tehniEko osoblje i (7) kazali ni kritiEari.
kinematografija
U posljednjih desetak godina kinematografska djelatnost stagnira na svim poljima, od
proizvodnje filmova, uvoza i distribucije, prikazivaEke djelatnosti do za tite filmske
ba tine, neprofesionalnog filma, donedavno i filmskih festivala. 
Prema podacima o filmovima prikazanim na hrvatskim filmskim festivalima od 1997. do
1999., filmska proizvodnja bila je sljedeEa:
1997.
1998.
1999.
Dugometra ni film
6 
6 
8
Srednjometra ni 
 
1 
Kratkometra ni 
7 
4 
7
Dokumentarni 
35 
22 
18
Namjenski 
23 
33 
18
Eksperimentalni 
10
4
9
Animirani 
16 
6 
7
Ukupno 
97 
76 
67
81


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska