STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 80
6. Osnivati namjenske fondove izvan tijela dr avne vlasti i lokalne samouprave, npr. za
potporu domaEem dramskom i glazbeno scenskom stvarala tvu, gostovanjima, me u 
narodnoj suradnji, scenskoj umjetnosti manjina, mlade i, hendikepiranih osoba. Posebno
predvidjeti namjenski fond za kvalitetno usavr avanje mladih umjetnika u inozemstvu.
7. U suradnji s Ministarstvom prosvjete i porta posebno poticati irenje mre e profe 
sionalnih kazali ta za djecu i mlade , ukljuEujuEi i lutkarska kazali ta, i dopunsko obra 
zovanje njihovih voditelja. BuduEi da visok postotak gledatelja profesionalnih kazali ta
Eine srednjo kolci (preko organizirane prodaje predstava), organizirati istra ivanje te
publike i sustavno raditi na stvaranju trajnog interesa za scensku umjetnost. Sura ivati s
Ministarstvom vanjskih poslova i kulturnim savjetnicima u veleposlanstvima pri skla 
panju me udr avnih sporazuma o kulturnoj suradnji i organizaciji gostovanja.
8. Rije iti kroniEni problem obrazovanja, statusa umjetnika i lo ih uvjeta rada u plesnom
kazali tu koje u Hrvatskoj, napose u Zagrebu (Tjedan suvremenog plesa) ima bogatu
tradiciju i sve uvjete za jo  kvalitetnije sudjelovanje u raznim oblicima me unarodne
suradnje i razmjene na tom umjetniEkom podruEju. Osnovati Institut za ples i pokret te
rije iti pitanje njegova primjerena smje taja.
9. Smanjiti tro kove administrativnog rada, racionalizirati tehniEke poslove stvaranjem
sredi njih i vi enamjenskih radionica, a poveEati rad na marketingu, odnosima s javno 
sti i pripremi predstava. Izme u ostalog to znaEi da treba vi e uposliti stalne zaposlenike,
izvoditi du i niz predstava umjesto uobiEajeno Eestih promjena, poveEati broj prodanih
ulaznica, ostvarivati prihode od drugih djelatnosti (npr. legaliziranjem dijela  sive
ekonomije  u radionicama, poluprivatnih  sveEanih akademija  kojima neka kazali ta
 otplaEuju svoje dugove za komunalije i sl.); povremeno iznajmljivati prostor u komer 
cijalne svrhe, baviti se pedago kom djelatnosti otvaranjem plesnih i glumaEkih kola u
sklopu kazali ta, osnivati klubove pomagaEa Eiji bi Elanovi godi njim prilozima stekli
povlastice pri kupnji ulaznica, itd.
10. Poticati otvaranje kazali nih ustanova i ansambala, napose izvan Zagreba, za veEu
protoEnost i razmjenu ljudi, ideja i repertoara kako unutar Hrvatske tako i prema inozem 
stvu.
11. Provesti interdisciplinarno istra ivanje o odnosu publike prema scenskoj umjetnosti
radi utvr ivanja karakteristika postojeEe i potencijalno nove (a zasad nemotivirane) pub 
like. PraktiEan cilj istra ivanja bio bi adekvatno informiranje i promid ba o prednostima
80


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska