STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 79
zornica, opremljenost, gledali ta, garderobe itd.; oznaEiti vrstu scenske djelatnosti prik 
ladne za dotiEni prostor, osnivaEa i uvjete najma (za pojedinaEna gostovanja, jednu ili vi e
sezona, koprodukcijske projekte). Na temelju procjene iskoristivosti prostora odrediti pri 
oritete obnove, sanacije i modernizacije, nositelje i izvore sredstava te poEeti kontinuira 
no raditi na za titi infrastrukturne mre e od propadanja; potom, koliko opEe financijsko
stanje dopu ta, infrastrukturu postupno obnavljati, modernizirati i, po potrebi, pro irivati.
2. Diverzifikacijom izvora financiranja, napose preno enjem producentske djelatnosti,
ukljuEujuEi filmsku i televizijsku produkciju, na  upanijske i gradske razine, poticati
scenske umjetnike na rad izvan Zagreba. OEekivani rast proraEunskih sredstava za finan 
ciranje scenske djelatnosti na svim razinama valja iskoristiti prvenstveno za poveEanje
opsega, kvalitete i primjerno materijalno nagra ivanje stvarnog rada.
3. Uspostaviti mre u nacionalnih kazali ta (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) radi veEe fluk 
tuacije umjetniEkog osoblja, redovitih razmjena predstava  ako je organizacijski i finan 
cijski povoljnije   Eak publike radi zajedniEkoga ostvarivanja dijela programa, napose
opernog i baletnog, koji bi se u cijelosti financirao iz dr avnog proraEuna. (Dio progra 
ma kazali ta bi realizirala samostalno, a financirao bi se iz gradskoga odnosno upanij 
skog proraEuna.) Za takvu suradnju nu no je stvoriti specifiEne materijalne uvjete, npr.
privilegirani stambeni prostor za gostujuEe umjetnike, povoljnije usluge prijevoza i sl.
4. DugoroEnom planskom obnovom i investicijskom politikom postupno poveEavati broj
tehniEki primjereno opremljenih kazali nih kuEa i predvidjeti sredstva za finaciranje
njihove suradnje s postojeEim ili novim, drugdje lociranim, umjetniEkim dru inama i
samostalnim umjetnicima. U taj dugoroEni plan ukljuEiti i izgradnju ili ure enje multi 
medijskog prostora (ples, performance, drama, glazba, video, likovne umjetnosti), kao i
izgradnju ili ure enje nove dvorane za nacionalnu operu i balet.
5. Dr avnim proraEunom i dalje financirati pojedine republiEke festivale ili smotre. No
dio festivala u turistiEkim sredi tima valjalo bi komercijalizirati ili financirati iz pro 
raEuna drugih resora (turizam). Tako er treba postupno ukidati nasljedna prava na pro 
raEunska sredstva i time pru iti veEu moguEnost mladim stvarateljima i novim pro 
gramima  dakle, poveEavati slobodna sredstva koja se raspodjeljuju na temelju javnih
natjeEaja. Dio toga namijeniti poticanju gostovanja, alternativnom kazali tu, kazali tu za
mlade te tehniEkoj obnovi kazali nih zgrada i dvorana. Ista pravila valja primjenjivati
na upanijskim i gradskim razinama.
79


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska