STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 78
pada kupovne moEi gra ana, visokih tro kova odr avanja te zatvorenosti u vlastite
okvire, kazali ta i dalje ive uglavnom od proraEunskih (dr avnih, upanijskih, gradskih)
sredstava, vlastiti prihodi dose u 8 11%, to je visok udio i u europskim razmjerima, ali
su zanemariva sredstva neovisnih zaklada i privatnih sponzora. Godi nja subvencija du 
go se smatrala nasljednim pravom te Eesto nije ostajalo sredstava za financiranje novih
programa. Posljednjih godina i tu se zapa aju promjene. Tako je broj financiranih pro 
grama u kazali noj djelatnosti s 62 u 1999. porastao na 84 u 2001, u istom razdoblju broj
financiranih programa u plesnoj umjetnosti raste s 2 na 16, a u kazali nom amaterizmu
s 18 na 31.
Centraliziranost i kruta uklopljenost umjetniEkog obrazovanja u sustav visokog kolstva,
 to smanjuje pokretljivost nastavnog osoblja, naslije ene su iz prija njih razdoblja. (Pri 
mjera radi, u skandinavskim je zemljama umjetniEko obrazovanje u nadle nosti minis 
tarstava kulture.) Za neke kazali ne poslove i struke nedostaju obrazovni programi (kos 
timografija, scenografija, lutkarstvo...), ali je od akademske godine 2001/02. otvoren
prijeko potreban studij produkcije. U postupku je uvo enje poslijediplomskog studija, a
Akademija dramskih umjetnosti uspostavila je suradnju i razmjenu nastavnika i studena 
ta sa srodnim institucijama u svijetu.
Kazali ni je amaterizam u porastu, ali se nedostatna pa nja u njegovu vrednovanju te
struEnoj i novEanoj potpori posveEivala pedago kom radu s (potencijalnim) voditeljima
amaterskih dru ina, bitnim razlikama u sastavu, estetici, motivima bavljenja kazali tem i
ciljanoj publici brojnih skupina u irokom rasponu od etabliranih alternativnih kazali ta,
 aEkih, studentskih i radniEkih grupa do folklornih dru tava. Podre ivanje godi njih pro 
grama natjecateljskim smotrama tako er je jedan od naslije enih oblika pona anja.
Cilj
Uz sanaciju i modernizaciju infrastrukture i poveEanje opsega i kvalitete rada, decen 
tralizati i prerangirati kazali ne ustanove, diverzificirati izvore njihova financiranja,
obrazovanje prilagoditi njihovim potrebama i poveEati razmjenu me u kazali tima.
Zadaci
1. Snimiti stanje i izraditi dokumentaciju o uporabivosti i tehniEkim karakteristikama
zgrada i dvorana. U obliku knjige ili web informacija valja potanko opisati dimenzije po 
78


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska