STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 77
7. S obzirom na broj registriranih izdavaEa i druge povoljne uvjete, valja poticati na ula 
ganje u izgradnju manje tvornice za fonografsku proizvodnju u Hrvatskoj. Time bi se
osigurao bolji pristup svjetskom repertoaru na temelju licencnih ugovora, a fonogrami bi
postali jeftiniji i time pristupaEniji gra anima. S druge strane, time bi se osigurala pro 
izvodna osnova za diskografske potrebe zemalja u susjedstvu (Slovenija, Bosna i Herce 
govina, Makedonija) i omoguEilo otvaranje novih radnih mjesta.
8. Dokapitalizacijom sprijeEiti da se proizvodna baza Croatia Records, nakon neuspjele
pretvorbe, preinaEi u druge osnovne djelatnosti. Na taj naEin moglo bi se zaustaviti i teh 
nolo ko zaostajanje u proizvodnji. U suprotnom, Hrvatska bi ostala bez svog najveEeg
diskografa s polustoljetnom tradicijom i fonotekom mastera neprocjenjive vrijednosti.
scenska umjetnost
U Hrvatskoj su razmjerno dobro i ravnomjerno raspore ene kazali ne zgrade i vi ena 
mjenski prostori u kojima se mogu izvoditi tehniEki manje zahtjevne kazali ne predstave.
No za zahtjevnije izvedbe ti su prostori, napose scenska tehnika kojom sada raspola u,
veEinom posve neprimjereni. 
Raspad SFRJ i rat prekinuli su dotada nju me unacionalnu suradnju i razmjenu (ljudi,
tekstova i predstava). 
U ratnim i prvim poratnim godinama odr ale su se razmjerno dobre veze sa slovenskim,
bosanskohercegovaEkim i makedonskim kazali tima, dok su veze sa srbijanskim i crno 
gorskim kazali tima prekinute. Suradnja i razmjena s drugim zemljama (ukljuEujuEi
 e ku, Ma arsku, Italiju, SlovaEku kao matiEne zemlje nacionalnih manjina u RH) bila
je na niskoj razini. U posljednjim godinama ta razmjena o ivljava zahvaljujuEi bilateral 
nim me udr avnim sporazumima o kulturnoj razmjeni, me ugradskoj suradnji (razmje 
na izme u gradova prijatelja), pozivima pojedinim hrvatskim ansamblima na me una 
rodne festivale (Teatar ITD, HNK u Splitu, npr.) i pojedinaEnim gostovanjima stranih
umjetnika (redatelja, koreografa, pjevaEa) u na im kazali tima. Kao institucije, kazali ta
u Hrvatskoj su nakon dono enja dvaju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaza 
li tu (1997. i 2000.) decentralizirana, ali se u cijeloj djelatnosti zadr ala znatna mjera
birokratizma i inercije. Profesionalni ansambli djeluju u Zagrebu, Osijeku, Virovitici,
Vara dinu, Rijeci, Splitu i Dubrovniku. U Puli, ibeniku i Zadru postoje kazali ne ku 
Ee (administracija i dio tehnike, bez ansambala, povremeno vlastita produkcija). Zbog
77


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska