STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 76
Zadaci
1. Snimiti stanje tehnolo ke baze za odr avanje koncertnih priredaba i kategorizirati sre 
dine prema zateEenom stanju. Nakon rata u Hrvatskoj koncertni ivot zamro je u mno 
gim sredinama (Split, ibenik, Sisak, Karlovac, Osijek, Pula, Vinkovci...). U drugim sre 
dinama tek ga valja uspostaviti (AEupanja, Slavonski Brod, Novska, Sunja, Petrinja,
Virovitica, Po ega, Na ice, Koprivnica, PoreE, Rovinj, Opatija, GospiE...), a u nekima
pobolj ati (Dubrovnik, Zadar, Rijeka, Vara din, akovec).
2. Mjerama decentralizacije u duhu politike kulturnog planiranja na razini upanija i gra 
dova osamostaliti sredine s razvijenijom tehnolo kom bazom i tradicijom glazbene (re) 
produkcije i publike. Na primjer, najveEi hrvatski barokni skladatelj Ivan LukaEiE mogao
bi karakterizirati glazbenu sliku ibenika, glazba Dore PejaEeviE  Na ice. Ipak, jedino
kontinuitet koncertnih aktivnosti uEvr Euje potrebu za slu anjem izvedaba ive glazbe.
Od opernih orkestara izvan Zagreba, samo rijeEki odr ava redovitu koncertnu sezonu i
ima stalnu i glazbeno kultiviranu publiku. 
3. Sistematizirati i klasificirati glazbene i glazbeno scenske manifestacije u Hrvatskoj i
pritom osigurati suradnju ministarstava kulture, prosvjete i  porta, znanosti i turizma.
Primjer Austrije: BeEki sveEani tjedni kao gradska manifestacija, jednako kvalitetan fes 
tival u Salzburgu ali s jaEom turistiEkom namjenom, serije koncerata u dvorcima, te 
matski festivali bez turistiEke namjene, npr. Musikprotokoll u Grazu. Drugim rijeEima,
u hrvatskom sluEaju valja jasno definirati i rangirati znaEenja festivala, smotre i drugih
priredaba razliEita sadr aja.
4. Problem snimanja velikih glazbenih korpusa, ukljuEujuEi operu, poku ati rije iti inter 
vencijom Ministarstva kulture u dogovoru s Hrvatskom radiotelevizijom.
5. Pri obradi svih aktivnosti u podruEju glazbe te promociji domaEe glazbene umjetnosti
na me unarodnoj sceni osigurati uvjete za kori tenje informatiEke tehnologije. To je
zama an ali neophodan i neodgodiv posao, u kojem Hrvatska znatno zaostaje za svije 
tom. Protok informacija trebao bi ukljuEiti sve upanije i veEe gradove, umjetniEke udru 
ge i manifestacije.
6. Evidentirati i stavljanjem pod dr avnu za titu saEuvati sav fonomaterijal iz fono 
grafske ba tine (u Hrvatskom dr avnom arhivu). Radi oEuvanja glazbene ba tine osno 
vati i fondove za financiranje prve faze diskografske proizvodnje kvalitetnih djela u
profitnim tvrtkama.
76


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska