STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 75
manjeg broja zainteresiranih sponzora. Tehnolo ka je oprema dotrajala (od koncertnih
dvorana i kazali nih zgrada do domova kulture i ljetnih scena na otvorenom).
Istodobno, poveEao se broj estradnih priredaba laganijih anrova (brojni ljetni festivali).
Zagreb jo uvijek prima respektabilne svjetske umjetnike i ansamble. 
Ipak, glazbeni se  ivot grosso modo svodi na tri Einjenice: estradu, na kojoj je broj
kvalitetnih i nekvalitetnih priredaba otprilike jednak, festivalski tip manifestacija i zagre 
baEki koncertni ivot. 
PrateEe djelatnosti, prije svih nakladni tvo, nemaju sredstava za svoje planove. Disko 
grafija je u sve lo ijem stanju, ukljuEujuEi glavne diskografske kuEe Croatia Records i
Orfej Hrvatske radiotelevizije. Prva se nakon neuspjele pretvorbe danas nalazi pod hipo 
tekom (ZagrebaEke banke), a druga je nakon odvajanja od HTV a prepu tena tr i noj sti 
hiji u kojoj se sve vi e proizvodi piratski umno avaju. 
Gotovo Eitava diskografija djeluje na principu profitne proizvodnje, Eime je posve dove 
dena u pitanje kultura cilj: javni interes u kulturi i trajan zapis radi oEuvanja glazbene
kulturne ba tine. Uvoze se sve komponente proizvodnje i to bez posebnih programskih
i kulturolo kih kriterija, pa su se mnogi producenti, izdavaEi, distributeri i poduzetnici
prebacili na trgovaEku mre u. Jedini je domaEi proizvod u svim fazama glazbena kaseta
(MC). Ali, buduEi da nije priznata kao profesionalni nosaE zvuka posljedica je stalan pad
proizvodnje.
UnatoE tome, statistiEki podaci o 1,047 milijuna prodanih fonograma u 1999. (prema
Easopisu Music and Copyright, 2000) upuEuju na to da bi, nasuprot interesima uvoznika
i distributera, bilo isplativo ulagati u domaEu proizvodnju nosaEa slike i zvuka. 
Nadalje, od ukupno blizu 50 milijuna USD u diskografskom prometu od 1997 1999.
domaEi je udio sljedeEi: Croatia Records 38%, Dallas 14%, Dancing Bear 11%, Menart
8%, Aquarius 7%, te svi drugi, ukljuEujuEi Orfej, 22%. Dakle, iako je pod hipotekom,
Croatia Records jo je uvijek najveEi domaEi izdavaE. 
Sve spomenute okolnosti omoguEuju da se razmjerno lako odrede cilj i zadaci u
podruEju glazbene umjetnosti i industrije.
Cilj
Osigurati trajne uvjete za kvalitetnu glazbenu i glazbeno scensku djelatnost, posebno
domaEe produkcije, te potaknuti br i i sna niji razvoj domaEe diskografske industrije.
75


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska