STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 74
no je va na, kao i me unarodni skupovi (likovnih kritiEara, muzealaca, konzervatora
itd.) koji se odr avaju u Hrvatskoj.
7. Ubrzati radove na izgradnji Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu kao i u Rijeci,
dovr iti renoviranje Moderne galerije u Zagrebu kao suvremeno opremljenog i visoko
reprezentativnog mjesta stalnog postava i mjesta atraktivnih likovnih doga anja; vratiti
Me troviEu paviljon u Zagrebu u prvotno stanje kao zdanje fleksibilne likovne namjene
koje je i samo umjetniEki eksponat.
8. U kolskom i medijskom sustavu pojaEati komponentu likovne obrazovanosti i informi 
ranosti radi podizanja razine likovnog ukusa. U tr i nim prezentacijama likovnih djela, oso 
bito javnim dra bama (ukljuEujuEi televizijske), osigurati prisutnost ili pokroviteljstvo udru 
ga likovnih umjetnika. Multimedijski prezentirati recentnu hrvatsku likovnu umjetnost.
9. Udru iti snage visoke i primijenjene umjetnosti u realizaciji  hrvatskog dizajna .
PreporuEivati i financijski pomagati da se u prezentiranju starih ili novih znakova lo 
kalnog ili grupnog identiteta sve vi e koriste usluge umjetnika i drugih kulturnih struEn 
jaka.
10. Alternativni oblici umjetniEkih aktivnosti sastavni su dio etablirane kulture. Treba ih
poticati jer se kroz njih lako uspostavljaju veze i muzej Eine ivim. Takvi alternativni vi 
dovi omoguEuju i povezivanje muzeja s malim galerijama i klubovima u gradu, u zemlji,
u inozemstvu... iz kojih se regrutiraju svje e ideje.
11. Da bi se postigla Evr Ea regionalna povezanost, nu na je suradnja me u galerijama i
muzejima. Na primjer, racionalnije je, i svakako ekonomiEnije, da jednu izlo bu prire 
 uju dva, tri ili vi e muzeja i galerije i da gostuje u vi e mjesta s neznatnim modifikaci 
jama, to obiEno zavisi od izlagaEkog prostora kojim se raspola e.
12. Da bi se ti zadaci ostvarili, valja uspostaviti struEno tijelo koje Ee koordinirati
aktivnosti, a to tijelo mo e proiziEi upravo iz novouspostavljenih vijeEa za kulturu.
glazba i diskografija
Stanje u glazbenoj umjetnosti i kulturi lo ije je nego prije 1990. u pogledu koncertnog
 ivota, uvjeta stvarala tva, kvalitete djela, koliEine obrazovanja (smanjeni programi u
 kolama). Kriza orkestara i opernih kuEa uzrokovana je odljevom kadrova i smanjenjem
Odjela muziEke proizvodnje na HTV u. Iako su u posljednjih nekoliko godina osnovane
privatne tvrtke za organizaciju koncerata, njihov je opstanak do ao u pitanje zbog sve
74


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska