STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 73
izlo aba, simpoziji i Eesta gostovanja stranih eksperata dio su istoga zadatka. Potrebno
je stoga maksimalno anga irati ali i stimulirati struEnjake u muzejima, institutima, sve 
uEili tima na projektima koji bi na primjeren tj. suvremen naEin prezentirali hrvatsku
likovnu ba tinu, svakako izbjegavajuEi provincijalno pretjerivanje i nekritiEke samohvale
buduEi da se time posti e negativan uEinak.
2. Tra iti svaku prigodu da se domaEa likovna umjetnost predstavi na relevantnim mjes 
tima u inozemstvu  bilo me udr avnim sporazumima, bilo drugim oblicima dogovora iz
kruga politike, bilo iz krugova znanstvenika i umjetnika, kao i prilikom gostovanja vrije 
dnih izlo aba u Hrvatskoj. Pri tom valja voditi raEuna da se recepcija ne zasniva na ko 
lonijalnim pretpostavkama: potrebno je znati to nam odgovara a to ne, tako se postavi 
ti u startu te artikulirati vlastite zahtjeve.
3. Raditi na nekoliko velikih projekata, praEenih me unarodnim simpozijima, koji bi tre 
bali dovesti do jasno i precizno koncipiranih izlo aba. Izlo be dogovoriti za ona mjesta
u inozemstvu koja Ee garantirati dobar odjek, a nakon gostovanja izlo be pokazati i u Hr 
vatskoj.
4. Osim velikih izlo aba potrebno je imati nekoliko manjih, s gotovim katalogom u kome
se, od sluEaja do sluEaja mijenja samo tekst, a to zavisi od zemlje u kojoj gostuje. Takve
je izlo be lako transportirati te za njih ne smiju biti skupa osiguranja (npr. 100 hrvatskih
plakata , Suvremena hrvatska fotografija , Suvremena hrvatska grafika , CRO De 
sign itd.). Izlo bu prati samo jedan kustos, lagana je i prilagodljiva postava te mo e po 
nekad biti i u predvorju gradske vijeEnice, ako veE ne u nekoj prikladnoj galeriji. Takvih
5 ili 10 izlo aba, na primjer, mo e putovati svijetom i tijekom 2 ili 3 godine postiEi
mnogo u afirmaciji hrvatske likovne sredine.
5. U izdavaEkoj djelatnosti na podruEju likovnih umjetnosti iznimno je va no uspostavi 
ti kriterije, te poticati stvarne vrijednosti. Mnogi va ni umjetnici nemaju svoju monogra 
fiju, pa Eak niti cjelovitiji katalog. Valja omoguEiti da se knjige i katalozi distribuiraju u
inozemstvu, u relevantnim knji arama i muzejima. Jedna od moguEnosti jest suradnja s
dobrim izdavaEima u svijetu koji imaju osiguranu prodajnu mre u.
6. Poticati domaEe umjetnike da gostuju na relevantnim velikim me unarodnim izlo ba 
ma u inozemstvu (Dokumenta u Kasselu, Venecijanski biennale  djela u izboru direkto 
ra i autora Biennala i sl.). To se pospje uje pozivima vodeEih kritiEara, a pozive upuEu 
ju muzeji, galerije ili instituti. Dobra suradnja s ambasadama i kulturnim centrima iznim 
73


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska