STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 72
dojam da su se oni stvarali iskljuEivo na lokalnim parametrima. NajznaEajniji segmenti
hrvatske likovne ba tine potirali su se ili marginalizirali, a neprimjereno visok status do 
bivala su djela, liEnosti i pojave koji to ne zaslu uju. ak i onda kada su se istinske vri 
jednosti nastojale afirmirati, Einilo se to na neprimjeren i nekritiEki naEin. Osobito je
dolazilo do izra aja podEinjavanje umjetniEkih vrijednosti trenutaEnim politiEkim cilje 
vima. Tako je stvorena anakrona i suvremenom svijetu neprimjerena poruka, uz to se
stvorio dojam da se radi o umjetnosti u slu bi puke propagande. Skupe izlo be, mono 
grafije, katalozi, promotivni materijali nisu, razumljivo, postizali eljeni cilj.
Da bi se odredila kvalitetna strategija na tom podruEju treba revalorizirati brojne seg 
mente unutar likovne ba tine, bilo da je rijeE o onoj koja pripada davnoj pro losti ili pak
suvremenoj produkciji. U tom dijapazonu treba uspostaviti Evrste vrijednosne i promo 
tivne kriterije te maksimalno afirmirati ono najvrednije to Hrvatska ima u smislu vlasti 
tosti i posebnosti i u smislu europske pripadnosti. Veliki hrvatski povjesniEari umjetno 
sti i kulture odavno su definirali takav odnos stvarnih vrijednosti, pa je njihov pristup jo 
uvijek vjerodostojan i aktualan.
Cilj
Uklopiti hrvatsku likovnu scenu u suvremene europske i svjetske tokove, razvijati funk 
cionalnu i modernu, tehniEki opremljenu likovnu infrastrukturu, osmisliti vizualni iden 
titet Hrvatske i podignuti opEu likovnu obrazovanost.
Zadaci
1. Dobro postavljenim usporedbama arhitekture, skulpture, slikarstva, kao i urbanih i
ruralnih cjelina, te ljetnikovaca, omoguEiti otkrivanje likovne posebnosti i stvarnog mjes 
ta Hrvatske u Europi. Novija umjetniEka ba tina, od Me troviEa i VidoviEa, Viktora Ko 
vaEiEa i arhitekture me uratnog razdoblja, pa do Grupe EXAT 51 i Novih tendencija,
enformela, videa i potpuno recentnih pojava, mo e dobro osmi ljenim prezentacijama
pru iti stvarnu sliku na ih potencijala. Nekoliko je novijih izlo aba pokazalo da se to
mo e uEiniti, bilo da je rijeE o srednjovjekovnoj ili suvremenoj umjetnosti. Dobri su
primjeri izlo be Hrvati i karolinzi i EXAT 51 i Nove tendencije .
Izlo be s dobrim i funkcionalnim katalozima, plakatima, organiziranim marketingom,
odjekom u medijima, samo su jedan vid takve afirmativne i promotivne strategije. Osim
72


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska