STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 71
4. Neprestano poticati alternativne oblike ulaganja u nakladniEke i prezentativne projek 
te namijenjene unapre ivanju statusa i javnoga utjecaja knjige. U tom smislu treba for 
mirati profesionalno utemeljeno mjesto neovisno o interesima neformalnih grupa ili po 
jedinaca, s projektima koji ukljuEuju formiranje fondacije za poticanje prevo enja hrvat 
ske knji evnosti u svijetu, organiziranje prevoditeljskih seminara i stipendiranje prevo 
ditelja i perspektivnih mladih autora, potencijalno zanimljivih drugim tr i tima.
5. to hitnije otvoriti vlastito tr i te knjiga drugim logiEnim tr i tima. Zahtijevati od Mi 
nistarstva turizma da u promotivnim izdanjima o hrvatskom turizmu ukljuEuje kvalitetne
informativne sadr aje o kulturi u Hrvatskoj.
6. Organizirati kvalitetne radionice za suradnike kulturnih redakcija svih medija kako bi
se poEelo pratiti, prema potrebi struEno i argumentirano kritizirati, nakladniEke projekte.
7. U sustav Dru tva hrvatskih knji evnika birati Elanstvo u skladu sa selektivnim kriter 
ijima kvalitete knji evnog rada; otvoriti prostor javne tribine u kojemu bi participirali svi
Elanovi, pa i oni disparatnih mi ljenja. Uz pomoE Ministarstva kulture omoguEiti organi 
ziranje tribina otvorenih i za knji evnike koji nisu Elanovi knji evnih udruga (npr. o temi
statusa autora i djela).
8. Pokrenuti susrete i izgra ivati knji evnu interkulturalnost s knji evnicima u susjednim
i drugim zemljama iz zajedniEkih ili dodirnih krugova kulturne tradicije. Uz SlavistiEku
 kolu i ZagrebaEke knji evne razgovore poraditi na novim projektima; zainteresirati me 
 unarodne kulturne fondacije.
9. Poticati i osuvremeniti programe za hrvatsku dijasporu u duhu ideje  manjine kao
mostovi . Jednako se odnosi i na stvarala tvo manjina u Hrvatskoj. Umjesto zatvaranja
u nova geta, manjine  u sklopu naEelnog otvaranja spram svjetskih kulturnih vrijednos 
ti  trebaju tako er biti kulturni prostori svijeta i mirnodopskog ivota. U tom duhu valja
poticati kulturne inicijative: susrete kazali ta, pisaca ili izdavaEa.
likovna umjetnost
U usporedbi s ostalim tranzicijskim zemljama, Hrvatska ima iznimno vrijedne resurse u
podruEju likovnih umjetnosti. Pa ipak, mjesto je Hrvatske u likovnom svijetu malo uoE 
ljivo, ponekad i potpuno neprepoznatljivo. Osnovni razlog tome jest pogre ni kriterij
kojim se domaEa likovna umjetnost vrednovala posljednjih godina, te potpuno zane 
maren ili pogre no definiran promotivni aspekt umjetnosti. to se kriterija tiEe, stjeEe se
71


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska