STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 70
aktivnosti, izlo be i sajmovi, postaju mjesta sve dinamiEnije razmjene kulturne i naklad 
niEke informacije, kao i trgovine knjigama. Pokrenut je proces potpore objavljivanja hr 
vatske knji evnosti na drugim jezicima, u izdanjima stranih nakladnika. Pokrenuti su i
mnogi projekti vezani za podizanje standarda narodnih knji nica. Tijekom protekle dvije
godine ravnopravno su sufinancirani nakladniEki projekti u tiskanoj formi, u digitalnom
zapisu ili preko Interneta.
Proces uskla ivanja zakonskih okvira u ao je u zavr nu fazu priprema, premda teEe spo 
rije od planiranog, ponajvi e stoga  to se poku avaju obuhvatiti svi aspekti nanovo
definirane knjige, a za to jo  uvijek kvalitetna rje enja nemaju niti mnoge razvijene
zemlje (ponajprije u podruEju za tite autorskih prava na djelima dostupnim preko Inter 
neta). Mnoga nerije ena pitanja vezana za knjigu i nakladni tvo jo su uvijek otvorena u
podruEju distribucije i revitalizacije knji arske mre e.
Redefiniranjem procesa odluEivanja u raspodjeli novca iz dr avnog proraEuna i uspo 
stavom VijeEa za knjigu i nakladni tvo uEinjen je va an korak k samostalnom i od poli 
tiEkih turbulencija nezavisnom nakladni tvu.
Cilj
Stvoriti bolje uvjete za izdavanje, distribuciju i plasman kvalitetnih domaEih i stranih djela.
Zadaci
1. OmoguEiti autonomno struEno odluEivanje neovisno o politiEkim opcijama te osobnim
i drugim izvanprofesionalnim interesima; u suradnji s relevantnim zainteresiranim part 
nerima (nakladnici, pisci, prevoditelji, knji niEari, knji ari, distributeri) uspostaviti pro 
fesionalne standarde, ukljuEujuEi naknadu za autorski rad, pomoEi formiranju distribu 
tivne i knji arske mre e, unaprijediti prezentativnu i izlagaEku te prevodilaEku razinu
nakladni tva i knjige u zemlji i inozemstvu, i poticati (podupirati) sve oblike bavljenja
knjigom koji je mogu uEiniti dostupnijom i zastupljenijom u javnome prostoru.
2. Uspostavljati distributivna sredi ta i tokove, razgranati knji arsku i knji niEnu mre u
kako bi se knjiga uEinila dostupnom krajnjem korisniku na to vi e mjesta (u zemlji i
inozemstvu). 
3. Prilagoditi zakonsko okru je redefiniranim pojmovima knjige i nakladni tva dono e 
njem poticajnijih propisa u prilog knjizi i nakladni tvu.
70


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska