STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 69
Na tom tragu trebat Ee u iduEim etapama izraditi hrvatski razvojni program kulturnih
industrija po regijama   ukljuEujuEi me usektorska podruEja kao  to su kulturni me 
nad ment i istra ivanje i razvoj. 
knjiga i nakladni tvo
Knjiga je mjesto ro enja zamisli hrvatskog kulturnog identiteta kao i unutarnje stva 
ralaEke i politiEke slobode koja je podjednako nu na Hrvatima i pripadnicima drugih
naroda koji ive u Hrvatskoj. No duh stvarala tva i slobode iskljuEuje duh podobnosti.
Dvadeset drugog travnja 2000. Dru tvo hrvatskih knji evnika proslavilo je stotu obljet 
nicu postojanja. To je, uz Hrvatski centar PEN a, jedina profesionalna udruga koja skrbi
o knji evnom stvarala tvu i knji evnicima. Me u njegovih 527 Elanova ima i takvih koji
nisu uElanjeni prema slu benim kriterijima (dvije objavljene knjige odre ene umjetniEke
vrijednosti).
Reprezentativne kulturne ustanove u naEelu pokazuju znakove neprilago enosti novom
vremenu koje tra i raznovrsnu inovativnost u kontekstu izmijenjenih tehnolo kih, dru 
tvenih, politiEkih i ekonomskih uvjeta i u tom sklopu preoblikovanje nacionalnog intere 
sa i partnerstva u kulturi.
Posljednje desetljeEe 20. stoljeEa za nakladni tvo je bilo najnesigurnije razdoblje od
Drugoga svjetskog rata do danas. Niz nerije enih problema, koji su kulminirali uvo e 
njem drakonskoga PDV a od 22% na knjigu 1998. godine, doveli su do toga da je znatan
broj malih nakladniEkih kuEa, pokrenutih tijekom devedesetih, doveden do ruba opstan 
ka ili, nerijetko, do propasti. Takvo stanje potrajalo je gotovo dvije godine, kada je dio
nakladnika, okupljen ponajprije u udruzi Hrvatski neovisni nakladnici, uz potporu neo 
visnih novinara i Zajednice nakladnika i knji ara, uspio tada aktualnu vlast, u ranjivo
predizborno vrijeme, suoEiti s katastrofalnim uEincima modela naplate PDV a te izbori 
ti ukidanje PDV a na knjigu za krajnjeg korisnika. Time je rast cijena donekle zaustavl 
jen, a poEetkom 2000. zapoEeo je proces revitalizacije industrije knjige.
U protekle dvije godine broj naslova raste, mnogi nakladnici uspjeli su se stabilizirati,
Eak i unaprijediti proizvodnju, tokovi naplate u distributivnoj i knji arskoj mre i bitno su
ubrzani, znatna sredstva iz proraEuna raspodijeljena su bez znaEajnijih prigovora, ukup 
no sufinanciranje knjige i knji evnog ivota tijekom dvije godine uveEano je za vi e od
50% u odnosu na prethodno razdoblje, odvija se transparentno i javno, a promotivne
69


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska