STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 68
ekonomski rast i poveEanje kupovne moEi oporaviti kulturno tr i te  kao da je rijeE o
jednad bi s jednom nepoznanicom, ili poslu koji Ee netko drugi za kulturu obaviti  pri 
pada jednakom diskursu.
Izradom strategijskih ciljeva i instrumenata koji produ uju zapoEetu aktivnu kulturnu
politiku u smjeru umjetnosti i kulturnih industrija i time: 
  Pobu uju volju za promjenama me u samim umjetnicima te njihov pozitivan stav
prema stvarala tvu;
 Uspostavljaju nepostojeEe karike kulturne administracije, marketinga i menad menta;
 Stimuliraju kvalitetnu proizvodnju u kulturnim industrijama; 
 Populariziraju vrijednosti umjetniEkih djela, kao i kulturnog znanja, putem obrazova 
nja i medija (ne samo u kasnim nego i udarnim terminima ili mjestima);
moguEe je izaEi iz zaEaranog kruga reakcija. 
Nekolicina knji evnika mla e i srednje generacije, danas uspje nih na domaEem i stra 
nom tr i tu, samonikla su pojava. Nova kulturna politika ne treba, dakako, nikoga po 
uEavati ni nagovarati da stvara za tr i te, ali mo e iskoristiti takve dobre primjere i svo 
jim mjerama zainteresirati potencijalne ulagaEe u talente i proizvodnju njihovih djela. To
mo e potaknuti nove talente i ulagaEe i otvoriti vrata dodatnom zapo ljavanju u indus 
trijskom lancu. 
 Bitna zadaEa svake zdrave ekonomske aktivnosti jest proizvesti stanje u kojem Ee
stvaranje biti zajedniEka Einjenica svih iskustava, gdje nijedna skupina neEe biti odbije 
na zbog svog rintajuEeg posla ili nedostatne obrazovanosti, svog udjela u kulturnom i 
votu zajednice ili ograniEenih sposobnosti pojedine osobe  (Mumford, 1986: 159).
Kultura je u naj irem smislu zajednica rada i stvarala tva, industrije i umjetnosti. I pro 
davaE(ica) ulaznica i autor(ica) predstave rade u kulturi. Kultura koja misli i djeluje na
oba naEina, i umjetniEkim jezikom i jezikom ekonomije, ostvaruje posebne dodane vri 
jednosti koje se ugra uju u industrijski proizvod i pona anje ljudi. ZadaEa je buduEih
istra ivanja uz suradnju kulturnog i drugih sektora dokazati u Eemu je specifiEnost
dodane vrijednosti koju proizvodi kultura.
Primjer dobrog koncipiranja slabih i jakih intervencija u cilju izgradnje mehaniza 
ma ponude, potra nje i distributivnih mre a izme u umjetniEkih prostora i kulturnih
industrija dan je u spomenutom Izvje taju europskih struEnjaka (Landry, 1999: 46 49).
68


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska