STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 66
4. Kao dodatni instrumentarij privatizacijskom zakonskom paketu treba donijeti mjere
kompenzacije, tj. izravne ili neizravne financijske pomoEi privatiziranim dijelovima kul 
turnih djelatnosti u sluEajevima objektivno uzrokovane ili privremene nemoguEnosti sa 
mostalnog poslovanja i te mjere koordinirati s drugim sektorima (financije, rad i soci 
jalna skrb itd.).
5. Kulturne ustanove u potpunom ili djelomiEnom javnom vlasni tvu podvrgnuti lojalnoj
konkurenciji onih u potpuno privatnom vlasni tvu, osobito kada je posrijedi dodjela
financijskih sredstava za programsku djelatnost (jednaki pristup).
66


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska