STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 65
ravne vlasti) smatra privatizacijom. Istoj definiciji pripadaju i razliEiti tipovi preno enja
ili preobrazbe vlasni tva: prodaja javnog vlasni tva (u kulturi), slobodan prijenos vlas 
ni tva, preobrazba dr avne u paradr avnu ili neovisnu ustanovu, model agencije, ugo 
vorni odnos, kori tenje dobrovoljaca (volontera) i privatno financiranje.
Cilj
Daljnja privatizacija kulturnih djelatnosti u funkciji poveEavanja interne efikasnosti,
kvaliteta usluga i proizvoda, zaposlenosti, inovativnosti, uravnote enja proraEuna te po 
bolj anja rada javne uprave i upravljanja u kulturnim ustanovama.
Time nagla avamo po eljne uEinke privatizacije pa privatizaciju u kulturi dr imo samo
u tom smislu dobrodo lom. Ukoliko se privatizacijom ne poluEuje uEinak poveEane za 
poslenosti nego zaposlenost stagnira ili blago opada, a ostali su uEinci ipak vidljivi, pri 
vatizaciju jo uvijek mo emo smatrati uspje nom. 
OpEenito, valja voditi raEuna ne samo o naEelnim prednostima/funkcijama privatizacije
u kulturi, nego i o moguEim nedostacima/disfunkcijama: poveEanju proizvodnih tro ko 
va, rastu cijena proizvoda i usluga, padu kvaliteta, favoriziranju inozemnih kulturnih
proizvoda, rastu nezaposlenosti i zapostavljanju neprofitnih ciljeva. Empirijska evalu 
acija uEinaka privatizacije u Republici Hrvatskoj moguEa je jedino ako se sustavno
istra uju ti uEinci.
Zadaci
1. Izraditi komparativnu studiju me unarodnih iskustava u privatizaciji kulturnih djelat 
nosti, ukljuEujuEi iskustva drugih zemalja u tranziciji ( e ka, Poljska, Ma arska, Slove 
nija) te dosada nja hrvatska iskustva. Takvu bi studiju trebalo izraditi u Zavodu za kul 
turu. 
2. NaEiniti posebnu studiju o procesu privatizacije u kulturi u Hrvatskoj, utvrditi stanje
privatnih kulturnih ustanova stvorenih nakon 1991. godine te donijeti preporuke za po 
bolj anje njihova polo aja i djelovanja.
3. Samo na osnovi tako steEenih spoznaja o dosada njim uvjetima i rezultatima privatiza 
cije valja donijeti poseban paket zakonskih mjera u svrhu ujednaEavanja uvjeta rada,
konkurencije i programskih odrednica javnih i privatnih ustanova u kulturi, te po tivajuEi
i primjenjujuEi razne tipove privatizacije za razna kulturna podruEja.
65


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska