STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 63
  Kad pada ukupna zaposlenost, zaposlenost u kulturi smanjuje se jo i br e, ali kad
ukupna zaposlenost raste, zaposlenost u kulturi raste jo br e... Naime, u tom je sektoru
rad na odre eno vrijeme ili povremeni rad uEestaliji negoli u drugim djelatnostima...
Takva fleksibilnost sa stajali ta prilago avanja konjunkturnim kretanjima pogoduje po 
slodavcu u kulturi, ali je izvor nesigurnosti i krhkosti za mnoga zanimanja u toj djelat 
nosti (CrnkoviE PozaiE, 1998: 106).
Premda manje razvijeno nego u zemljama Europske unije, tr i te rada u kulturi u Hr 
vatskoj ima mnogo sliEnosti s njihovim tr i tima. Prelazi se na fleksibilno zapo ljavanje,
sa svim prednostima, nedostacima ili neizvjesnostima (vi e zaposlenih na manji broj
radnih mjesta ili poslova), dok istodobno javni sektor, tj. dr avni proraEun, ima najveEi
dio zaposlenih u kulturi. 
Hrvatskoj kulturnoj politici u podruEju zapo ljavanja predstoji razrada mjera poticanja
zapo ljavanja na temelju ire i za odr ivi razvitak inovativnije definicije kulturnog sek 
tora. Tako er, treba ubla iti razliku izme u uvjeta zaposlenosti i rada, tj. sigurnosti, u
javnom i privatnom sektoru (fleksibilnom zapo ljavanju). Ako se kulturni sektor doista
definira kao jedno od sredi ta putem kojega Ee se reorganizirati odnosi prema prostoru i
radu te oblici komunikacije izme u kulture i dru tva, kao i me u ljudima opEenito,
moguEe je oEekivati da Ee se otvarati mnogo novih poslova u kulturi i intersektorskim
podruEjima. Naravno, da bi se projekti zapo ljavanja s novim razvojnim ciljem razvijali
i ostvarivali, trebalo bi pridobiti i me unarodne partnere i ulagaEe. To mo da ne bi bilo
te ko ako se projekti uEine doista novima i zanimljivima i ako njihovi ciljani uEinci iz 
gledaju iskoristivi u drugim zemljama. 
Cilj
PoveEati zaposlenost u kulturi te udio zaposlenosti ljudi s kulturnim zanimanjima u srod 
nim sektorima prema viziji kulturno odr ivog razvitka.
Zadaci
1. Donijeti mjere koje Ee poticati ujednaEavanje obrazaca ili koliEine stalnog i fleksi 
bilnog zapo ljavanja u javnom i privatnom sektoru s te njom za rastom zaposlenosti u
oba sektora; osobito uvo enje fleksibilnih aran mana u javni sektor ne bi smjelo iEi na
 tetu ukupne zaposlenosti u tom sektoru.
63


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska