STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 62
 UmjetniEka i kulturna zanimanja i radna mjesta u kulturnim djelatnostima ili industri 
jama.
 Oni koji nemaju kulturno zanimanje a rade u kulturnim djelatnostima ili industrijama.
 UmjetniEka ili kulturna zanimanja izvan kulturnih djelatnosti ili industrija.
Druga je kljuEna znaEajka kulturnog sektora njegova me uzavisnost i intersektorska us 
mjerenost. Fleksibilno zapo ljavanje podrazumijeva laku pokretljivost iz sektora u sek 
tor. Zanimanja u kulturi, prije svega umjetnosti, svojom obrazovnom kvalitetom omo 
guEuju pojedincima veEu kognitivnu fleksibilnost i kreativnost u razliEitim podruEjima
rada. Ali, taj se ljudski potencijal ne mo e realizirati ako dr ave me uresorskom poli 
tikom ne omoguEe dodatnu izobrazbu za tr i te, jednaku  ansu pri zapo ljavanju te
potiEu zapo ljavanje nakon izobrazbe. Tako er, od dr ava se oEekuje da potaknu
ravnomjerniji regionalni razvitak kulturnih industrija jer se komercijalne kulturne indus 
trije koncentriraju na malo mjesta, zapostavljajuEi ostala, periferna podruEja (Feist,
2000).
Upravo je Hrvatska jedno takvo periferno podruEje s malim kulturnoindustrijskim
kapacitetom (vidi dionicu Glazba i diskografija), gdje je kulturni sektor gotovo posve
ovisan o proraEunskom financiranju i javnom zapo ljavanju. 
Statistika zaposlenosti u kulturi u Hrvatskoj poEiva na su enoj definiciji djelatnosti u
kulturi pod kategorijom Kultura, umjetnost i informacije (CrnkoviE PozaiE, 1998). Tu
nema kulturnih zanimanja u drugim djelatnostima, a me u samostalnim umjetniEkim
profesijama moguEe je pratiti samo umjetnike u klasiEnom smislu rijeEi (knji evnike,
slikare, kipare, filma e, itd.) a ne i ostale profesije (npr. dizajnere) zaposlene u manjim
tvrtkama. Da stvar bude gora, nema statistiEkog praEenja zaposlenih u kulturi po sek 
torima kulturnih djelatnosti. 
BuduEi da hrvatski kulturni sektor, tj. kulturna politika hoEe baratati suvremenijom i i 
rom definicijom kulture, osobito znaEenjem kulture kao razvojne snage dru tva , mo 
rat Ee kulturnu statistiku zaposlenosti prilagoditi novoj definiciji kulture.
Iz preostalih se raspolo ivih podataka o (ne)zaposlenosti u kulturi do 1996.   pretpo 
stavlja se kako sliEni trendovi traju i danas  mo e zakljuEiti sljedeEe: 
  Stopa nezaposlenosti u kulturi otprilike je upola manja od ukupne nezaposlenosti u
Hrvatskoj.
62


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska