STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 60
2. Decentralizirati odluEivanje u obrazovanju kako bi se lokalnoj samoupravi omoguEilo
 jer jedino ona mo e uvidjeti takvu potrebu na svom podruEju  otvaranje umjetniEkih
 kola ili radionica, tj. izbor profila umjetniEkog obrazovanja. 
3. U izvo enju nastave u kolama i otvorenim uEili tima, kao i radiotelevizijskih emisi 
ja posveEenih kulturi i umjetnosti, to vi e sura ivati s umjetnicima i umjetniEkim udru 
gama. Osobito je nedostatak likovne i glazbene kulture bolno mjesto veEine javnih pros 
tora u Hrvatskoj. 
4. Otvorenim sveuEili tima dodijeliti status koji omoguEuje obrazovanje i prekvali 
fikacije za zanimanja koja nedostaju, ponajprije za kulturnu administraciju i kulturni
menad ement.
5. Izgraditi nu ne prostore za umjetniEko obrazovanje (MuziEka akademija, plesna ko 
la).
6. Poticati projekte izvo enja umjetniEkih djela, od teatarskih predstava do koncerata, u
ambijentima ili ustanovama nesklonima kreativnosti, otvorenoj komunikaciji ili nekon 
vencionalnom pona anju. 
7. Odljev vrsnih umjetnika i umjetniEkih pedagoga u inozemstvo postupno smanjivati i
stvarati uvjete za njihov povratak i reintegraciju.
8. Zbog poplave nekvalitetne novokomponirane proizvodnje, poticati primjere kvalitetne
javne produkcije zabavnog karaktera, naivne umjetnosti, koreografije, oblikovanja suve 
nira, itd.
9. Pospje iti razvoj novih tehnologija i medija u svrhu poveEanja kreativnih moguEnosti
i slobode izra avanja u umjetniEkom obrazovanju.
zapo ljavanje
U promjeni strukture zaposlenosti i naEina zapo ljavanja u europskim zemljama danas
se najvi e istiEe rast uslu nog sektora od kojega se oEekuje da bi mogao pru iti rje enje
za gubitak radnih mjesta u tradicionalnom gospodarstvu. VeEina zanimanja u kulturi pri 
pada sektoru uslu nih djelatnosti. Premda kulturni sektor u zemljama Europske unije po 
kriva oko 2% ukupnog broja radnih mjesta (European Commission, 1998), spomenuti
sektor bilje i stalan rast zaposlenosti iz dva razloga. Prvi je porast kulturnih industrija
(npr. panjolska, Francuska, Velika Britanija, NjemaEka). Drugi, koji donekle stavlja u
pitanje prvi, jest rast fleksibilnog zapo ljavanja. Radi se o mno tvu poslova na pola
60


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska