STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 59
Sva ta nova iskustva u umjetniEkom obrazovanju, popularizaciji i neposrednom sudjelo 
vanju u ivotu zajednice daju demokratizaciji kulture zanimljiviji i privlaEniji oblik od
klasiEnog pouEavanja.
U kolskom sustavu u Hrvatskoj, koji je jo uvijek zatvoren i nesuvremen, umjetniEko
obrazovanje, kao i kulturno obrazovanje u cjelini, reducirano je i podcijenjeno. Od 1996.
glazbeno i likovno obrazovanje prepolovljeno je (od 2 na 1 sat na tjedan) u osnovnoj
 koli, a u srednjoj ograniEeno je samo na gimnazije (1 sat). Takva promjena proizvodi
ozbiljan obrazovni hendikep. Hrvatski likovni struEnjaci i pedagozi, me utim, vrlo dobro
poznaju holistiEku vrijednost umjetniEkog obrazovanja: Samo odgojno poticanje inter 
akcije umjetniEkih djela i promatraEa potiEe interakciju nas i onog to je univerzum, gdje
je sve povezano sa svima (Damjanov, 1999). Umjetnost odgaja djecu kao sustvaratelje
svijeta u kojem Ee odrasti. Takav stav prema svijetu stjeEe se uEvr Eenjem prvog stvara 
laEkog izraza putem crte a, boje, glasa, rijeEi, tona ili plesnog koraka. Usto, povoljan ut 
jecaj umjetniEkog odgoja na kreativno mi ljenje poma e ovladati nastavnim sadr ajima
ostalih predmeta. PomoE umjetnosti u stjecanju samopouzdanja i izra avanju subjek 
tivnog stava u dru tvu drugih ljudi tako er je veoma va no za iskljuEene osobe. Njih je
u Hrvatskoj mnogo: od izbjeglica i prognanika do nezaposlenih i starijih ljudi. to se tiEe
umjetniEkog obrazovanja u umjetniEkim kolama i akademijama u Hrvatskoj najakutniji
su problemi to MuziEka akademija nema svoju zgradu, to nema primjereni prostor za
srednju plesnu kolu, kao ni za grupu suvremenog plesa. Naravno, samo se rje avanjem
tih elementarnih pitanja mo e od takvih umjetnika tra iti novi smisao za odnos izme u
umjetnosti i dru tva kojem treba pomoE i novo iskustvo.
Cilj
Afirmirati znaEenje i osna iti ulogu umjetniEkog obrazovanja u kolskom sustavu, cje 
lo ivotnom obrazovanju i medijima.
Zadaci
1. S obzirom na vrlo mali postotak mladih (3%) koji se bave umjetno Eu, promjenom
zakona u podruEju obrazovanja uz redovno obrazovanje omoguEiti paralelno obrazova 
nje izborom nastavnih predmeta u umjetniEkim kolama.
59


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska