STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 57
a koja ne cilja na ekonomski ili politiEki uspjeh ili joj je taj cilj sporedan. Sudjelovanje
u tom neobiEnom smislu djelovanja pribli ava ljude izvorima stvarala tva i Eini od njih
va nog saveznika kulture. 
 itanjem knjiga o kulturi i umjetnosti, na primjer, ne mo e se nauEiti toliko koliko se
mo e ukljuEivanjem u terenski rad etnologa ili arheologa, statiranjem u profesionalnoj
kazali noj predstavi, sudjelovanjem u amaterskoj kazali noj skupini, pjesniEkoj ili glaz 
benoj sekciji, itd. 
Dvije su kvalitete ivota koje se razvijaju u aktivnoj kulturnoj participaciji stanovni tva.
Prva je stvaralaEka: poticanje individualne nadarenosti u smislu izra ajnosti u po 
druEjima u kojima do tada nije mogla doEi do izra aja. Otkrivanje novih sposobnosti za
pojedinca mo e imati kljuEno znaEenje u razvitku samopouzdanja naru enog u redov 
nom i rutinskom poslu ili zbog gubitka posla. 
Druga je kvaliteta dru tvena: susreEu se i sijeku putevi pojedinaca Eiji interesi nisu,
barem ne u tim prostorima i trenucima, konkurencijski i karijeristiEki. Ta druga priroda
kulture poma e u potrazi za zadovoljstvom i sreEom u odre enoj me uovisnosti s drugi 
ma. U svakom sluEaju, neoEekivani uEinci sudjelovanja u kulturi mnogo su blagotvorni 
ji negoli u podruEjima gdje se od ljudi tra i da se bore za pre ivljavanje i svu svoju ener 
giju usredotoEe na jedan jedini cilj. U kulturnom djelovanju ima mnogo vi e mjesta za
na e razliEite sposobnosti i ciljeve.
Zadaci
1. OmoguEiti sustavna empirijska istra ivanja slobodnog vremena, posebno mladih, te
odgovarajuEe kulturne statistike (po uzoru na Eurostat).
2. Poticati i dalje razvijati kulturni amaterizam u svim granama kulturnih djelatnosti.
3. Zainteresirati profesionalne ustanove i organizacije na suradnju i pomoE amaterima
putem radionica, posudbe opreme i tehniEki kvalificiranog kadra, kao i prostora za po 
kuse i izvedbe.
4. Sustavno uvesti olak ice za participaciju mladih u kulturi iskaznicama, blokovima i
popustima u cijeni ulaznica.
5. Preko hrvatskih dopunskih kola i drugim mjestima okupljanja hrvatske dijaspore u
europskim i prekomorskim zemljama organizirati ili pospje iti i pobolj ati postojeEi
amaterski kulturno umjetniEki rad.
57


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska