STRATEGIJA2.6  6/18/03  5:12 PM  Page 56
Tablica 2: DjeEja kazali ta prema izvedenim predstavama, Elanovima (djeca amateri) i posjetiteljima
Sezona
Kazali ta  Izvedene   lanovi/
Posjetitelji
predstave Djeca
1984/85.
15
2 378
1 547
626 608
1989/90.
12
1 886
1 353
430 677
1990/91.
12
1 804
980
419 821
1991/92.
11
1 600
681
383 951
1992/93.
10
1 746
479
356 287
1993/94.
10
1 653
431
349 244
1994/95.
10
1 982
324
421 995
1995/96.
10
1 910
418
355 895
1996/97.
11
1 967 
424
347 996
1997/98.
11
1 933
433
389 319
1998/99.
11
1 799
300
344 449
Izvor: Dokumentacije  Kultura i umjetnost  DZS a
Tablica 3: Udruge kulturno umjetniEkog amaterizma prema broju Elanova amatera, odr anih kulturnih priredbi i posjetiteljima
Sezona
KUD
 lanovi amateri
Priredbe
Posjetitelji
Ukupno
AEene
Djeca
1980/81.
545
44 002
21 793
6 563
10 164
4 701 826
1985/86.
644
51 840
26 501
13 876
12 124
4 979 339
1990/91.
272
22 092
12 003
7 476
4 469
1 927 669
1995/96.
669
45 406
25 083
9 957
10 492
3 990 094
2000/01.
prikuplja se svakih pet godina, pa nema novih podataka
Izvor: Dokumentacije "Kultura i umjetnost" DZS a
Cilj
Afirmacija sudjelovanja u kulturi kao kvalitete  ivota stanovni tva.
Cilj se mo e odrediti i kao prijelaz iz prete no pasivnog na prete no aktivno sudjelovanje
u kulturi. Potro aE i publika (Eitateljska, gledateljska) bitni su za odr avanje kulture kao
sektora koji stvara i proizvodi za ljude koji razumiju ili vole kulturu. No elitna kultura,
kao i alternativna i tradicionalna puEka, da bi se odr ale u konkurenciji s masovnom, mo 
raju dio svoje javnosti poticati na aktivno sudjelovanje putem amaterizma ili dodatnog
obrazovanja. 
To je nu no s obzirom na Einjenicu da ti oblici kulture cilja presudno zavise od intriziE 
nog interesa za kulturu, od potrebe da se razumije aktivnost koja proizvodi neki smisao
56


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska