STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 55
Tablica 1: Amaterska kazali ta, izvedene predstave, Elanovi i posjetitelji
Sezona
Kazali ta
Izvedene
 lanovi
Posjetitelji
predstave Odrasli /
Djeca
1984/85.
19
262
661
115
7 433
1989/90.
13
207
350
155
37 067
1990/91.
8
182
255
59
25 086
1991/92.
7
132
160
15
26 654
1992/93.
9
110
340
31 953
1993/94.
13
278
452
98
52 580
1994795. 13
385
518
152
68 868
1995/96.
18
401
659
156
70 207
1996/97.
15
294
466
113
56 250
1997/98.
15
325
378
156
57 279
1998/99.
18
541
632
409
95 551
Izvor: Dokumentacije "Kultura i umjetnost" Dr avnog zavoda za statistiku
Sve veEi prodor tr i ta i raEunalne tehnologije u kulturu mo da neEe bitno naru iti tradi 
cionalno zanimanje za kulturni amaterizam u klasiEnim oblicima, ali Ee zacijelo promi 
jeniti navike kulturne potro nje me u ostalim ljudima, prvenstveno mla ima. Internet i
raEunalne igre prodiru u privatni ivot i umanjuju potrebu za odlaskom u tradicionalne
prostore kulturnog ivota. 
Kina, kazali ta, koncertne dvorane, narodne knji nice i druga javna mjesta kulture mjes 
ta su na kojima se odvija i dru tvena interakcija, a to je jedan od glavnih uEinaka sud 
jelovanja u kulturi. 
I u literaturi, koju Eovjek Eita sam, ne prestaje komunikacija sa zajednicom veE se pro 
dubljuje refleksivnim prijamom slika svijeta koje stvara autor, koji u drugim medijima
ili ivom razgovoru s publikom to ne mo e uEiniti. Dakako, dio se i tih javnih prostora
kulture prilago uje virtualnoj kulturi i multimedijima, osobito knji nice. Knji nice su
osobito va ne za brojne ljude koji nemaju sredstava za kupnju knjiga, Easopisa ili CD a,
Eesto ni novina. 
Me utim, javni prostori kulture tek Ee morati izgraditi svoje prednosti i komplemen 
tarnost spram novih informacijskih medija kako bi privukli jo vi e ljudi. Sudjelovanje
u kulturi u neposrednom okru enju ili dodiru s drugim ljudima pru a veEu kvalitetu i 
vota od iskljuEivo virtualnog i solitarnog.
55


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska