STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 53
guEnosti, a otvaraju i vrata prekograniEne suradnje s drugim susjednim i udaljenijim
zemljama. Nacionalna razina zadr ala bi prvenstvo u odre ivanju neotu ivih kulturnih
dobara i razrje avanju kljuEnih problema kulturnog razvitka. Sredi nja nacionalna upra 
va i nezavisna struEna vijeEa tako er bi po potrebi intervenirala u regionalni i lokalni
razvitak, a regije u unutarregionalni razvitak. Ali takve intervencije trebale bi biti  to
rje e, samo u sluEajevima sukoba interesa nerje ivih na subnacionalnim razinama. Da bi
se izbjegao strogo piramidalan sustav upravljanja, potrebno je ustanoviti stalne koordi 
nacije me u susjednim ili razvojno bliskim upanijama, te analogne koordinacije opEina
i gradova unutar upanija.
2. Raspisati opEe i specijalizirane vi egodi nje natjeEaje (najmanje trogodi nje). Dobiva 
njem sredstava na takvim natjeEajima bitno se stabilizira kulturno planiranje kao i oEeki 
vanja u kulturi, osamostaljuje se rad kulturnih ustanova, omoguEuje domaEa i me una 
rodna suradnja, osigurava dovoljno vremena za promid bene i marketin ke aktivnosti te
otvara moguEnost nabave sredstava iz dodatnih (neproraEunskih) izvora. 
3. Na svim razinama koje smiju voditi razmjerno nezavisnu kulturnu politiku valja do 
nijeti mjere koje osiguravaju sljedeEe uvjete:
  Odr ivost odre ene razine kulturnog  ivota, infrastrukturne opremljenosti i za tite
ba tine; 
 Koordiniranost izme u upravnih razina;
 Poticajan uEinak na razliEite kulturne djelatnosti;
 Interesno povezivanje i suradnju s drugim sektorima (znanosti, obrazovanja, prostornog
planiranja, turizma...);
 Prihvatljivost u javnoj, neprofitnoj i privatnoj sferi.
4. Svaka upravna razina treba izraditi svoju strategiju razvitka za kraEe ili plansko (tro 
godi nje ili Eetverogodi nje) i du e razdoblje.
5. VijeEa za kulturu (nezavisna tijela struEnjaka) treba osnivati posvuda gdje za to pos 
toje moguEnosti s obzirom na broj podruEja i broj struEnjaka u sastavu vijeEa koji su
propisani Zakonom o vijeEima za kulturu. Na taj naEin upravna decentralizacija u kul 
turi dopire dotle dok postoje struEni uvjeti za dono enje kvalitetnih odluka o financira 
nju kulture. Demokratizacija kulture ne smije prerasti u kulturni populizam koji dovodi
do relativiziranja i odbacivanja vrijednosti visoke kulture te kori tenja javnih sredstava
za kulturu u druge namjene.
53


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska