STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 52
decentralizacija
Broj teritorijalnih jedinica u Hrvatskoj skrojenih u 1990 ima nije u funkciji razvoja i
ekonomski je rastro an. Takva upravna rascjepkanost usitnila je i kulturne resurse a po 
veEala upravne izdatke. Odluke koje se donose na lokalnim razinama, za razliku od sre 
di nje i gradske razine, nisu znaEajne za kulturni razvitak a uz to su nekoordinirane.
AEupanije u sada njem sastavu a ni u zbroju vi e njih ne obuhvaEaju kulturnopovijesne
regije Hrvatske. Na taj naEin cjelovitiji regionalni kulturni razvitak zakoEen je a kultur 
na ponuda ostaje neprikladna za me unarodnu suradnju to dugoroEno lo e utjeEe na in 
tegraciju Hrvatske u europske regionalne sustave.
Cilj
Decentralizirati kulturnu politiku u vi e dimenzija i na temelju policentriEnog razvitka
koji proizlazi iz kulturnopovijesnih regija Hrvatske. 
U daljnju decentralizaciju valja iEi zadovoljavajuEi dva glavna uvjeta. Prvo, preno enje
ovlasti s nacionalne na podnacionalne razine u najmanju ruku ne smije uroditi srozava 
njem kulturnih standarda i potreba. I drugo, zakonski se moraju jasno i nedvosmisleno
odrediti prava i obveze nositelja kulturne politike na subnacionalnim razinama, prije
svega upanijskim, ukljuEujuEi nu an iznos proraEunskog izdvajanja za kulturu. 
Zadaci
1. Ravnomjernije rasporediti ovlasti na nacionalnoj, upanijskoj i gradskoj, odnosno op 
Einskoj razini, pri Eemu bi nacionalna zadr ala ovlasti odre ivanja prioriteta i ciljeva raz 
vitka te ukupne fizionomije kulturne politike, a na upanijskoj ili regionalnoj razini kon 
centrirale bi se ovlasti kulturnog planiranja. Taj zahtjev valja unijeti u zakonsku regula 
tivu koja se odnosi na ustrojstvo lokalne uprave i samouprave. Pritom preporuEujemo,
bez namjere da prejudiciramo novu teritorijalno upravnu podjelu Hrvatske, da se ugradi
odredba o hrvatskim upanijama kao kulturnim regijama. Ta simboliEka referencija pro 
losti  Hrvatska je nastala spajanjem svojih regija i u njima je sadr ana kulturna hetero 
genost i bogatstvo zemlje, od spomeniEkog do jeziEnog  mora dobiti na te ini i postati
obvezom spram kulturnog razvitka u buduEnosti. Istra, Hrvatsko primorje, Dalmacija,
Lika, Slavonija, Me imurje...  hrvatski su aduti s obzirom na kulturnu raznolikost (uz
multietniEku), tradicionalni ponos spram regionalnog identiteta, razvojne ambicije i mo 
52


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska