STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 50
U dijelu programa pojedinih djelatnosti znatno su poveEana sredstva za knji evno izda 
vaEku i biblioteEnu djelatnost (50%). Za program izdavanja knjiga i Easopisa, otkupa knji 
ga, potpore narodnim knji nicama, nabavku knjiga te knji evne akcije i manifestacije
sredstva su 1999. godine iznosila 37,2 mil. kn, dok se za 2001. godinu predvi a 56,0 mil.
kn. Sredstva za programe glazbeno scenske djelatnosti poveEana su s 27,1 mil. kn u 1999.
godini na 32,0 mil. kn u 2001. godini ili 18%. Sredstva za kinematografiju uveEana su za
32%; u 1999. godini iznosila su 22,8 mil. kn, dok su u 2001. godini 30,0 mil. kn.
Ne to je manji rast sredstava za muzejsku i likovnu djelatnosti jer se u 2001. godini ti
podaci iskazuju u kategoriji programa umjetniEkog stvarala tva, alternativne kulture i
kulture mladih. U toj kategoriji sredstva su poveEana za 33%. Sredstva za me unarodnu
suradnju ostala su na istoj razini, no bila su ne to veEa u 2000. godini (zbog plaEanja ob 
veza prethodne godine za izlo be u Vatikanu i Budimpe ti). Sredstva za samostalne um 
jetnike (zdravstveno i mirovinsko osiguranje) u 2000. godini bila su znatno veEa (tako er
zbog plaEanja obveza iz prethodnih godina). U iduEem razdoblju razdoblju bilo bi nu no
ukupna sredstva namijenjena kulturi u dr avnom proraEunu poveEati iznad 1,2% ili ba 
rem u skladu s rastom sredstava dr avnog proraEuna.
U okviru investicijske potpore trebalo bi znatnije poveEati sredstva kako bi se pokrenu 
la izgradnja Muzeja suvremene umjetnosti, rije ilo pitanje prostora Hrvatskoga povijes 
nog muzeja, izgradili Muzej Narona i Muzej Hu njakovo , dovr ila obnova Moderne
galerije Zagreb, Hrvatskoga dr avnog arhiva, Spomen podruEja Jasenovac, rekonstruirao
prostor za knji nice u Puli i ibeniku kao i rekonstruiralo, adaptiralo i opremilo niz ob 
jekata kulture  posebno u podruEjima od posebne dr avne skrbi te u programima nami 
jenjenim otocima. Za programe za tite, obnove i revitalizacije spomeniEke ba tine valja 
lo bi izdvojiti dovoljna sredstva radi zavr etka radova na vi e od 250 raznih objekata u
2001. godini te vi e ulo iti u za titu i obnovu pokretnih spomenika kulture.
Cilj
PoveEanje sredstava za financiranje kulture.
Zadaci
1. PoveEati ukupna sredstva za kulturu iz proraEuna. Takvo Ee poveEanje nu no biti
usporedno s poveEavanjem va nosti kulture u odr avanju identiteta i slike zemlje, razvi 
50


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska