STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 48
nu no posljedica oskudice u gospodarstvu: sponzorska i donatorska davanja za sport ne 
koliko su puta veEa negoli ona za kulturu. SliEno je u razvijenim europskim zemljama,
premda se radi o bitno veEem ukupnom iznosu sredstava. Mahom gospodarske tvrtke sve
se vi e odluEuju na sponzorstvo umjesto klasiEnih reklama. Sponzorstvo je bolji naEin za
stvaranje javne slike tvrtke, njezina imena i za titnog znaka, a kulturni prostor i djelat 
nost daje poseban ugled imid u tvrtke. Valja se nadati da Ee i tvrtke u Hrvatskoj, kao i
strane tvrtke, u kulturnim vrijednostima Hrvatske prepoznati ugledno mjesto i priliku za
stvaranje povoljne slike o sebi.
S druge strane, irenje tr i ta i tr i nog privre ivanja prisiljava kulturne djelatnosti da uz
proraEun, dosad gotovo jedini i siguran izvor financiranja, tra e dodatne izvore financi 
ranja. Me u njima su sponzorska sredstva vrlo va na opsegom i uEestalosti. Potraga za
sponzorima postat Ee svakodnevna briga kulturnih menad era.
Ukupna sredstva Ministarstva kulture poveEana su u 2001. godini za 38% u odnosu na
1999. godinu. Ne to je manji rast sredstava za financiranje djelatnosti ustanova kulture i
udruga u kulturi (16%) a znatno veEi za financiranje programskih djelatnosti (48%).
U dijelu financiranja ustanova kulture osiguravaju se sredstva za plaEe ukupno 1.266 za 
poslenika: u arhivskoj djelatnosti 366 zaposlenika, u muzejsko galerijskoj djelatnosti
385 zaposlenika, u za titi spomenika kulture 139 zaposlenika, u knji niEnoj djelatnosti
(matiEne slu be narodnih knji nica, knji nica nacionalnih manjina i Hrvatskoj knji nici
za slijepe) 46 zaposlenika te u ustanovama kazali ne i glazbeno scenske djelatnosti (Hr 
vatsko narodno kazali te u Zagrebu, LADO  Zagreb i MuziEki informativni centar  Za 
greb) 330 zaposlenika. Osim za plaEe, osiguravaju se sredstva za tekuEe izdatke (mate 
rijalni tro kovi) spomenutih ustanova kao i ostala materijalna prava. Znatno su poveEana
sredstava za knji nice u 2000. godini jer je tada preuzeto financiranje Hrvatske knji ni 
ce za slijepe i knji nica nacionalnih manjina. Ministarstvo kulture tako er osigurava pot 
poru za redovnu djelatnost Eetrdesetak strukovnih udruga u kulturi.
Blagi porast sredstava za ustanove u kulturi odnosi se iskljuEivo na rast plaEa u ustanova 
ma kulture. U narednom razdoblju nu no bi bilo poveEati sredstva za zapo ljavanje novih
i to iskljuEivo struEnih kadrova u ustanovama kulture.
U financiranju programskih djelatnosti Ministarstva kulture sredstva su poveEana za
48% u odnosu na 1999. godinu. NajveEi je rast sredstava za investicijske potpore (76%)
te za programe za tite spomenika kulture (63%).
48


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska