STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 46
Pri tome valja imati u vidu da podruEje kulture ne Eine samo raznolike djelatnosti kao
 to su arhivska, knji niEna, muzejska, galerijska, restauratorska, kazali na, glazbeno 
scenska i druge, veE i brojni i raznovrsni oblici kulturnog i umjetniEkog stvarala tva po 
jedinaca i grupa, kao i djelatnosti kulturnih industrija.
Cilj
Zakonodavstvom unapre ivati upravljanje u podruEju kulture, te u procesima odluEiva 
nja poveEavati utjecaj struke kako bi se osigurala to veEa kvaliteta i transparentnost pro 
cesa upravljanja i stvorili uvjeti za jaEanje infrastrukture u kulturi i sustavno poticanje
kulturnog ivota i stvarala tva.
Zadaci
1. Upravljanje sve manje vezivati za upravni (teritorijalni) djelokrug odnosa izme u
Vlade (Ministarstva) i lokalne samouprave i uprave, kao i interese prerazdiobe ovlasti
koji proizlaze iz centralistiEkog shvaEanja nadle nosti i prava u kulturi, a sve vi e za fun 
kcionalnost i struEnu zasnovanost odluEivanja i suodluEivanja i uz interese za autonom 
nost razvitka kulturnih djelatnosti. Na takav smjer upravljanja u kulturi moraju presud 
no utjecati kulturna vijeEa u Eijem Ee se djelokrugu rje avati kljuEna pitanja, od razdiobe
proraEunskih sredstava do utvr ivanja kulturnih prioriteta, a to omoguEuje doneseni Za 
kon o kulturnim vijeEima.
Danas se, na primjer, u  upanijskim uredima obavljaju poslovi iz djelokruga kulture,
odakle se u pravilu samo povremeno obavlja nadzor nad zakonito Eu rada ustanova u
kulturi, a to je glavni njihov posao vezan uz kulturu. Uspostavom kulturnih vijeEa
omoguEilo bi se primjereno odluEivanje i suodluEivanje na razini upanija, ili gradova i
opEina o svim pitanjima razvoja pojedinih podruEja kulture. OdluEivanjem putem kul 
turnih vijeEa ostvaruju se interesi struka u kulturi, tj. zakonski utvr ene ovlasti raznih
struEnih tijela (arhivska, galerijska, muzeolo ka itd. djelatnost), a to je specifikum upra 
vljanja u kulturi. Na taj naEin trebalo bi do kraja suzbiti utjecaje dnevno politiEkih ili npr.
klijentelistiEkih opredjeljenja. SuodluEivanjem se, pak, uskla uju funkcije uprave s inte 
resima struka i interesima kulturne javnosti na svim upravnim razinama. 
2. Propisima omoguEiti jaEanje infrastrukture u kulturi. Za daljnji kulturni razvitak jedno
od kljuEnih pitanja je razvitak infrastrukture u kulturi. U sada njem rascjepkanom i usit 
46


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska