STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 45
pa treba jo mnogo novih ideja i poticaja kako bi dosegnula vi i stupanj razvojne rav 
note e u kulturnom razvitku, a kulturnoj politici pribavila znaEajnije mjesto me u osta 
lim politikama. Naravno, u novoj homeostazi trebat Ee pamtiti i dalje raEunati na izvore
stvaralaEkih poticaja radi odgovora na razvojne izazove i priprema za novi razvojni
pomak.
Stoga bi u sada njem trenutku i kulturnu politiku, kao i kulturu, valjalo poimati iroko,
kao skup zakonskih i upravnih mehanizama koji pokreEu i usmjeravaju upotrebu razli 
Eitih resursa  financijskih, fiziEkih, politiEkih, umjetniEkih, znanstvenih, obrazovnih i
socijalnih  radi poveEanja kulturnog kapitala zemlje i utjecaja na oblikovanje kulturnog
krajolika. BuduEi da je kulturni krajolik, jedna od osobitih dragocjenosti Hrvatske, ispre 
pleten s ostalim prostorima i osjetljiv na razvojne procese u njima, kulturna politika tre 
bala bi biti bitno zainteresirana za usmjeravanje tih procesa.
legislativa
PodruEje kulture ure eno je razliEitim propisima, onima koji to Eine izravno i onima koji
to Eine neizravno. ZnaEajna podruEja institucionalne kulture (knji nice, muzeji i galeri 
je, arhivi, kazali ta itd.) ure ena su temeljnim zakonom na osnovi kojeg su doneseni ili
se jo  donose provedbeni propisi. VeEina provedbenih propisa ima svrhu normativnog
utvr ivanja struEnih standarda i pravila u pojedinom podruEju. 
Premda su na taj naEin obuhvaEeni najva niji elementi zakonodavstva u kulturi, od nor 
mativnih i struEnih kriterija djelatnosti u kulturi do povezanosti s opEenitijim zakonima
i zakonima koji ure uju susjedna podruEja, zakonodavstvo se u kulturi nije u potpunosti
sistematiziralo ni primjenjivalo. Potonje se ponajprije odnosi na Einjenicu da su zakoni 
ma mnogi poslovi i ovlasti iz podruEja kulture iz djelokruga dr avnih tijela prenesen u
djelokrug upanija, gradova i opEina, a to u praksi Eesto izaziva pote koEe. Glavni uzrok
tome jest rascjepkanost dr avnoga teritorija na mno tvo malih, Eesto posve nemoEnih, i
ponekad za kulturu nezainteresiranih opEina. Zakonima propisana podjela poslova pro 
vedena je samo u veEim gradovima koji u pravilu imaju ustrojene odgovarajuEe slu be
za njihovo obavljanje. Pojedine opEine, naprotiv, nemaju nijednu ustanovu u kulturi pa
Eak ni uposlenog slu benika koji bi skrbio o kulturi. Stoga je daljnja decentralizacija u
kulturi u sada njim prilikama te ko provediva ili Eak neprovediva, a bit Ee moguEa jedi 
no ako se stvaraju dodatni materijalni uvjeti.
45


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska