STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 44
nog upletanja (anglosaksonski primjer), zapravo kombinaciju koju je te ko unaprijed, a
pogotovo trajno, formulirati. Ne mo emo toEno znati kakvi Ee, na primjer, biti uEinci
decentralizacije u razliEitim upanijama s obzirom na njezinu odr ivost, koordiniranost
ili poticajnost. 
Va no je imati na umu da se u sluEajevima balansiranog mehanizma odluEivanja  od
skandinavskih zemalja do Nizozemske ili Austrije  radi o iskustvu vlastite ko e, zapra 
vo o nizu poku aja i pogre aka koji se i dalje nastavljaju. Putokaz nisu ni mrtvi savjet 
nici , kako je Kri aniE nazivao knjige u kojima je kristalizirano iskustvo predaka i suvre 
menika i koje je smatrao boljima od ivih savjetnika vlasti pa i vladareva vlastita iskust 
va (Kri aniE /1859/ 1997: 169). 
Najbolji putevi proizlaze iz vlastita iskustva i prakse, koji su naizgled poput tipa ili opEeg
modela. Samo su deklarativna naEela, poput slobode stvarala tva, pluralizma i decen 
tralizacije, aksiomatska: imaju ih sve europske zemlje. Ostalo, praktiEne posljedice nji 
hove primjene domaEe su. Za to se Nizozemska nije ugledala u Francusku ili za to Ru 
munjska ne mo e poluEiti rezultate Francuske makar prepisala Eitav francuski zakono 
davni model? Uzroke i posljedice, kao ni sredine, oEito se ne mo e serijski proizvoditi.
Ta se Einjenica ne tiEe samo kulturne, nego i ostalih politika. Kulturna politika vjerojat 
no Ee se i u hrvatskom sluEaju, prije svega u odnosu izme u vijeEa za kulturu i Mini 
starstva kulture, formirati kao najbolji naEin iskustva u odluEivanja. Dobro iskustvo Eesto
ovisi o tome kakve osobe, ne samo u struEnom nego i ljudskom smislu, sjede u tijelima
koja donose odluke, a mnogo ovisi i o sluEajevima koje nije moguEe predvidjeti. Bude li
nova praksa odluEivanja u kulturi uspje na, bilo bi racionalno sliEna rje enja potra iti i
u drugim politikama kao toEku ravnote e u odluEivanju izme u politike i struke koja
daje najbolje rezultate za pojedini sektor. 
Odre ena ravnote a izme u demokratskih i meritokratskih oblika odluEivanja trebala bi
biti cilj za zemlju koja hoEe ravnomjerno razvijati sve svoje vrijednosti: ljudska prava i
slobode, znanja, oEuvanje okoli a, kulturu demokracije, ukus i osjetljivost za umjetniEko
oblikovanje, kompetitivno tr i te, dru tvenu solidarnost, itd. 
Drugi bi mehanizam odluEivanja u kulturi trebao uspostaviti ravnote u izme u hi 
perkreativnosti, kada postojeEe institucije nisu kadre apsorbirati sve inovativne i razvoj 
ne poticaje (neka razdoblja u Francuskoj i Nizozemskoj), i birokratskog rutinerstva
(gotovo sve biv e istoEnoeuropske zemlje). Hrvatska jo uvijek pripada posljednjem tipu
44


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska