STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 43
oni, nego jezikom razvitka koji Ee resurse ba tine, umjetniEkog stvarala tva, kulturnih
industrija i kulturne suradnje povezati s drugim razvojnim resursima. NastupajuEi kao
razvojni partner, kultura ne mora strahovati od nedostatka sredstava, nego od nedostatka
ideja, inicijativa i komunikativnosti. Podr ku, pa makar minimalnu i u znak solidarnos 
ti, nije toliko te ko dobiti od domaEih ili stranih izvora financiranja kada se radi o
svje im i zanimljivim projektima, koliko kad se bez ustruEavanja tra e samo sredstva na
ime naslije enih prava . Kada se znaEenja kulture ire u svim dimenzijama razvoja, od
osobnog do nacionalnog i globalnog, od oblikovanja stambenog i javnog prostora do
industrije znanja  naslije ena prava do sada dr avno za tiEenih ustanova kulture tre 
bat Ee na nov naEin obraniti i obrazlagati: kao dio sve slo enijeg mozaika kulture
sada njosti i buduEnosti.
Strategijski dokument kulturnog razvitka trebao bi biti prvi odgovor iz redova struke na
nove signale i otvorena pitanja kulturne politike. Smisao strategijskog dokumenta u od 
nosu na kulturnu politiku vidimo u sljedeEem: 
 Izraditi koncepciju kulturnog razvitka opEenito i po dionicama, ukljuEujuEi odgovore
na osjetljiva pitanja dr avnog i nedr avnog odluEivanja i financiranja.
 Tu koncepciju dalje (i trajno) razvijati, po potrebi i revidirati, te procjenjivati njezinu
upotrebnu vrijednost u tekuEoj kulturnoj politici (policy papers). U tu svrhu valjalo bi
osigurati mjesto i praksu susreta i rasprava izme u nezavisnih i vladinih struEnjaka radi
uskla ivanja najva nijih stajali ta i najosjetljivijih odluka.
 Uskladiti razliEita oEekivanja o moguEim razmjerima razvojnih promjena u kulturi i pri
tom izbjegavati krajnja oEekivanja, konzervativna ili radikalna, zadr avanje statusa quo
ili poEinjanje od nule .
 Uspostaviti i razviti suradnju s drugim sektorima putem zajedniEkih dionica, novih pro 
jekata i potrage za zajedniEkim ulaganjima, kako me u resornim ministarstvima tako i
nevladinim i me unarodnim organizacijama i ustanovama koje financiraju razvoj u
razliEitim sektorima ili intersektorski. Prema na em sudu, jedino se na taj naEin mo e
jednom ostvariti najistaknutiji cilj nove kulturne politike  afirmacija shvaEanja kulture
kao razvojne snage dru tva . 
 to se naEina odluEivanja tiEe, hrvatska bi kulturna politika trebala uspostaviti srednju
skalu izme u intervencionizma (klasiEni francuski primjer) i slabog ili nikakvog dr av 
43


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska