STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 42
merkantilizma i etatizma, iako danas pod pritiskom globalizacije raste i unutarnji priti 
sak ka rastakanju kulturne politike. Prema toj bi logici kulturna politika trebala za tititi
samo najvrednija kulturna dobra, a ostala prepustiti tr i noj sudbini. Ako se drugo ne bi
mijenjalo, profesionalne elite u kulturi preuzele bi odgovornost za transmisiju takva
obrasca: likvidirati velfarizam (pod izgovorom decentralizacije i privatizacije), a pre 
ostala proraEunska sredstva za tititi kriterijima ekskluzivnosti i elitizma u kulturi. Takva
politika vodila bi stanju nalik na prednacionalno ili protonacionalno razdoblje s dvije ili
tri me usobno udaljene kulture: domaEom aristokratskom, globaliziranom masovnom i
lokalnom puEkom (jezik i obiEaji proletariziranih donjih slojeva). U valu narednih prom 
jena vjerojatno bi bila zbrisana i hrvatska visoka kultura. Ona ne bi mogla, kao u 20. sto 
ljeEu, stvoriti dr avu koja titi ustanove visoke kulture, od spomeniEke ba tine do sve 
uEili ta, jer bi ostaci proraEuna nacionalne dr ave potonuli u poreznom ledenom dobu 
globaliziranog gospodarstva. U novoj se politici od profesionalnih elita oEekuju bolji
scenariji razvitka. 
Prve najave iz Ministarstva kulture RH u smislu ukljuEujuEe (i i) politike podrazumi 
jevale su toleranciju svjetonazorskih razlika i suprotstavljanje politiEkom sekta enju u
poslovima kulture. Novi programi financiranja djelatnosti u kulturi trebat Ee se, me u 
tim, temeljiti ne samo na politeizmu vrijednosti nego i na razliEitim mehanizmima po 
ticanja kulturnog razvitka, ukljuEujuEi bolne rezove u financiranju. Smije li se, ili u
kojoj mjeri, i s kakvim kriterijima, sve to se do sada financiralo iz dr avnog proraEuna
i dalje na isti naEin osiguravati? to sve valja dalje i s kakvim moguEim dr avnim jam 
stvima prepustiti drugim izvorima financiranja? Kakvu opEu a kakvu radnu, mo da i
privremenu, definiciju kulture upotrebljavati? 
U dokumentu Ministarstva kulture pod naslovom  Program rada 2000. 2004. godine 
(www.min kulture.hr) na prvome se mjestu govori o kulturi kao razvojnoj snazi dru 
tva , zatim o demokratizaciji kulture uz po tivanje kulturnog pluralizma, veEoj inicija 
tivi mladih u kulturi, jaEanju kulturnog menad menta, novim vezama izme u kulture i
gospodarstva te preobrazbi Ministarstva u koordinatora u kulturnom suodluEivanju (u
kontekstu novog sredi ta odluEivanja, vijeEima za kulturu). Zamisao o kulturi kao raz 
vojnoj snazi dru tva Eini se najpoticajnijom jer otvara moguEnost pro irenja znaEenja
kulture izvan standardnih okvira. To ponajprije znaEi da struEnjaci u kulturi vi e ne bi
smjeli kulturu braniti retorikom nacionalnog interesa ili jezikom koji razumiju jedino
42


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska