STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 41
kulturna politika
Kao dominantan oblik dr avnog upravljanja u kulturi kulturnu politiku treba prilagoditi
zahtjevima za novom raspodjelom utjecaja izme u dr avne administracije, kulturnih
profesija i kulturne javnosti a mo da i ire javnosti (ovisno o smjeru razvitka njezinih
interesa u buduEnosti). tovi e, nova kulturna politika Republike Hrvatske pridaje pre 
sudnu va nost utjecaju profesija na dono enje odluka. Radi uskla ivanja tih zahtjeva,
odgovornosti koje sobom povlaEe i sprjeEavanja lo ih posljedica meritokratskog od 
luEivanja, valja uvesti promjene u zakonskoj regulativi, procedurama odluEivanja, meto 
dama i strukturi financiranja te drugim podsustavima kulturne politike: upravljanju kul 
turom na subnacionalnim razinama, participaciji, obrazovanju, zapo ljavanju i politici
privatizacije. 
Novom organizacijom Ministarstva kulture RH smanjen je broj upravnih tijela i broj
slu benika, uvedena je informatiEka tehnologija te nova Uprava za kulturni razvitak. Ti 
me je zapoEela priprema za rad prema novim zahtjevima. Sklapanjem kolektivnog ugo 
vora sa sindikatom u kulturi stvoren je uvjet socijalnog mira koji Ee valjati uskladiti s
daljnjim reformskim zahvatima u organizaciji i radu kulturnih ustanova. Slijede koraci
ka uspostavi suradnje s profesionalnim organizacijama i alternativnom sferom, novom
naEinu obraEanja javnosti, Eije su se naznake oEitovale u prvih nekoliko mjeseci rada
Ministarstva (pojavljivanje vodeEih ljudi Ministarstva na razliEitim javnim mjestima kul 
turnog ivota, stalne rubrike u kulturnim Easopisima, pokretanje web site a i novog Easo 
pisa Ministarstva Kulturni razvitak, itd.) te suradnje s drugim vladinim resorima u pita 
njima razvitka u Republici Hrvatskoj.
Proces modernizacije i inovacije odozgo mo e se dalje iriti jedino podr kom i kom 
plementarnim promjenama na ostalim razinama, kao i izvan djelokruga vlasti u kulturi.
U redoslijedu promjena kljuEna je podr ka u kulturnim ustanovama, organizacijama i
udrugama, a u prvom redu me u struEnjacima. Ipak valja upozoriti da je profesiona 
lizacija , tj. najavljeno preno enje te i ta odluEivanja s Ministarstva kulture na vijeEa za
kulturu sastavljena od (nezavisnih) struEnjaka samo jedan od po eljnih smjerova deeta 
tizacije kulturne politike. Sama za sebe, profesionalizacija je bila faza u kulturnoj politi 
ci niza zapadnih zemalja od 1960 ih do 1980 ih godina. Bila je to zapravo velfaristiEka
politika, nakon koje je slijedila faza tr i ta i konzumerizma, a nakon nje faza dr avne
inkorporacije i  mekog  nacionalizma (Volkerling, 1996). Profesionalizacija u sada 
njim okolnostima ne mora imati takve znaEajke i ne mora voditi novom dogovoru izme u
41


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska