STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 39
opEi ciljevi i zadaci kulturnog razvitka
OpEi ciljevi kulturne politike, formulirani u postojeEim dokumentima Vlade i Mini 
starstva kulture Republike Hrvatske (Kulturni razvitak, br. 1 i 2/2000.), jesu sljedeEi:
 Stalno preispitivanje kulturnih vrijednosti (dinamizam nacionalne kulture);
 Poticanje individualnog stvarala tva;
 Kulturni pluralizam, multikulturalizam i otvorenost prema okru enjima;
 Razvoj kulturne komunikacije i stvarala tva putem novih informacijskih tehnologija;
 Preobrazba kulturnog sektora u kljuEnu polugu razvitka;
 Decentralizacija upravljanja kulturom i kulturnih djelatnosti;
 Me unarodna kulturna suradnja u sve novijim oblicima.
Prema istim su izvorima sredstva tj. zadaci za ostvarivanje ciljeva sljedeEi:
 Zakonsku regulativu prilagoditi okvirima Europske unije, uEiniti je pristupaEnom me 
 unarodnim konvencijama i sliEnim dokumentima u podruEju kulture, poticajnom (mje 
rama poreznih, carinskih i drugih olak ica), transparentnom i inovativnom.
 PoveEati proraEunski udio, ali i diverzificirati ostale izvore financiranja olak icama za
stvarala tvo i rad na ba tini, kombiniranjem dr avnih i nedr avnih fondova, jaEanjem do 
natorstva i sponzorstva.
 Organizacijski preustrojiti kulturnu administraciju i ustanove s osloncem na kvalitetne
kadrove radi uEinkovitog vo enja kulturnih projekata i programa.
 Razgranati bilateralnu i multilateralnu me unarodnu suradnju na vi e razina, osim dr 
 avne (nedr avna i neinstitucionalna partnerstva, suradnja na lokalnoj razini) s novim
oblicima komuniciranja, informacijskim mre ama, suvremenim tehnologijama rada te
zajedniEkim istra ivanjima i ulaganjima.
39


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska