STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 37
(sub)institucionalnoj kulturi. Ta sfera znaEenja odgovara dionicama Sociokulturni kap 
ital i Kulturni menad ment. Svrha irenja znaEenja kulture jest strategijska. Strategija
kulturnog razvitka trebala bi postati dijelom aktivne kulturne politike te potaknuti
odgovarajuEe promjene u sve tri sfere znaEenja kulture. Ona bi tako er trebala profili 
rati kulturni kapital Hrvatske u odnosu na ostale kapitale: socijalni, obrazovni, fiziEki i
financijski. Iako su kompetencije i objektivan doseg utjecaja kulturne politike ogra 
niEeni  a u novoj bi politici svakako valjalo izbjegavati etatistiEki stil  treba koristiti
sve demokratski dopu tene izravne i neizravne naEine utjecaja da bi se poluEile po eljne
promjene.
Kulturni razvitak u svim smjerovima
Kulturni razvitak treba osigurati uvjete za rad kulturnih ustanova i provedbu njihovih
programa aktivnosti: izvjesni larpurlartizam, odnosno odr avanje i daljnji razvitak kul 
ture cilja pretpostavka je stvaranja ostalih vrijednosti, kao i obrane od redukcionistiEkog
shvaEanja kulture kao sredstva. Osobito se umjetnost ne mo e svesti na prilagodbu vanj 
skim okolnostima ili razvojnim zadacima. Ali se mo e poticati doprinos umjetnosti tamo
gdje je to moguEe i po eljno, jer u dana njim uvjetima samo stvaralaEki krug nije dovo 
ljan za samoodr anje umjetnosti i kulture. Kultura cilj, kao i ostali sektori koji te e sa 
mozatvaranju i samoreprodukciji, odr ava se prete no iz drugih izvora, u krajnjoj crti iz
d epova poreznih obveznika. Jednom mora doEi vrijeme kada se nezanteresiranima za
takvu kulturu valja obratiti i objasniti moguEnost drukEijeg odnosa na obostranu korist.
Zbog toga je kultura ivotno zainteresirana za izgradnju popreEnih, intersektorskih veza,
otvaranje niza interdisciplinarnih podruEja, pokretanje rada na zajedniEkim projektima.
Tako bi se stvarale srodne razvojne orijentacije i interesi, komplementarna znanja i ter 
minologije, kao i zajedniEki naEin obraEanja javnosti iz redova struke. 
Po eljni uEinci strategije
Valja, dakle, poticati nove inicijative u institucionalnoj i subinstitucionalnoj sferi kulture,
partnerstva s drugim sektorima i s inozemstvom te odre ene promjene u vrijednosnim
orijentacijama i naEinu ivota. Pod promjenama u institucionalnoj i subinstitucionalnoj
kulturi razumijevamo nala enje novih puteva spajanja kulture cilja s kulturom sred 
stvom. Pod promjenama u vrijednosnim orijentacijama i naEinu  ivota razumijevamo
37


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska