STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 36
lja ili korporacija), spravljeni na temelju njihovih vlastitih iskustava ili iskljuEivih intere 
sa, nisu dostatni a mogu biti i tetni. Naravno, Hrvatska nije zemlja Eija se doga ajna
pro lost istiEe na stranicama opEe povijesti svijeta niti su njezino gospodarstvo i kultura
kadri ponijeti organizaciju velikih spektakala kakvi su svjetske izlo be ili olimpijade.
Hrvatsku distinkciju prije vidimo kao buduEi proizvod u radu na uskla ivanju razliEitih
dimenzija kulture cilja i kulture sredstva. Tako bi se oblikovala sredina u kojoj Ee na
razmjerno malom prostoru biti zgusnuto mnogo vrijednosti i zanimljivosti: materijalnih,
simboliEkih i ljudskih.
Pro irenje opsega znaEenja kulture
Preusko definiranje kulture kao djelatnosti koje se, premda vrlo heterogene (od knji ev 
nosti do muzeja, od baleta do folklornih festivala), odvijaju u djelokrugu ili pod nadzo 
rom Ministarstva kulture, pogoduje regresivnom shvaEanju prema kojem je uspostava
nacionalne dr ave bila krajnji cilj kulturnog razvitka nacije. Me utim, u svjetlu shvaEa 
nja kulture kao sfere iz koje izvire stvaralaEki odnos prema razvojnim izazovima, dr avu
vidimo kao institucionalni okvir koji za tiEuje sve sposobnosti zajednice da se prilagodi
na nove okolnosti i dalje razvija. 
Opseg znaEenja kulture zato Eemo protegnuti izvan institucionalnog okvira: od dr avnih
kulturnih ustanova preko subinstitucionalne sfere sve do vrijednosnih orijentacija i naEi 
na ivota: 
  Institucionalna sfera: Javne i privatne djelatnosti koje su u slu benoj nadle nosti
Ministarstva kulture, manjim dijelom i drugih ministarstava ili u me uresorskim nadle 
 nostima (npr. mediji, kultura manjina), zatim upanija, opEina i gradova te znanstvenih
i obrazovnih ustanova, a to odgovara veEini dionica u Nacrtu. 
 Subinstitucionalna sfera: Kulturne djelatnosti kojima se bave nevladine kulturne ali i
izvankulturne ustanove i organizacije, ukljuEujuEi sindikate i vjerske organizacije, ili
samo pojedinci, i to profesionalno, amaterski ili mje ovito  odgovara dionicama Parti 
cipacija i Tradicijska kultura.
 Vrijednosne orijentacije i naEin ivota: Pona anje u smislu hijerarhijske distance, ko 
lektivizma ili individualizma, mu evnosti ili enstvenosti, kontrole neizvjesnosti i viso 
kog ili niskog informacijskog konteksta (odgovara pojmu nacionalna kultura /prema
Hofstedeu, 1994/);  ivotni stilovi stanovni tva, ukljuEujuEi interese i stavove prema
36


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska