STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 35
 Pokretanje ireg procesa obrazovanja ljudskih resursa, mimo uskog kolovanja za kon 
kurentsko tr i te, ukljuEujuEi kulturna prava ena, mladih, manjina i razliEitih marginali 
ziranih skupina;
 Proces kreativnog zapo ljavanja putem kulturnih industrija i kulturnih Eetvrti u gra 
dovima;
 Sustav za tite komunikacijskih i izra ajnih specifiEnosti te obrazaca identiteta malih
zemalja pred naletom ekonomske i kulturne globalizacije, tj. industrijskih i medijskih
korporacija iz velikih zemalja.
Hrvatska ansa
Stjecajem spomenutih okolnosti Hrvatska je prva zemlja kojoj su europski struEnjaci
preporuEili primjenu nove kulturnorazvojne strategije u duhu krilatice od ruba prema
sredi tu . Pone to dopunjeno na im refleksijama, njihovo je vi enje (Landry, 1999)
kulturnih prednosti Hrvatske sljedeEe:
 Jedinstveni milje koji je oEuvao karakter raskri ja kultura i civilizacija i koji valja pre 
toEiti u suvremeni govor interkulturalizma, oblikovati raznovrsnost lokalnih identiteta,
od malih mjesta do gradova, i razviti multikulturnu politiEku i poslovnu kompetenciju
(ne to poput povijesne dubrovaEke?).
 Kada se takav kulturni milje dotjera kao nastavak ekolo ki za tiEene sredine i prirod 
nih ljepota, turizam dobiva privlaEnu snagu koja sve manje ovisi o klimatskoj Eudi, pa i
sni avanju cijena usluga, a sve vi e postaje jedinstvenim ili krajnjim odredi tem u itine 
rarima posjetitelja.
 Postojanje stvaralaEkog talenta, intelektualne otvorenosti i radoznalosti, posebno me u
mladima, u to bi, me utim, tek valjalo sustavno ulagati u cilju izgradnje sna nih stva 
ralaEkih ari ta, kao to su miljei inovacija (tehniEkih, institucionalnih, dizajnerskih, fi 
nancijske potpore, stimulativnog dru tvenog okru enja...), laboratoriji alternativnih kul 
tura (u izvedbi nevladinih i neprofitnih organizacija), me unarodni projekti u prilog
elastiEnijim, tj. lokalno modificiranim i strukturalno diverzificiranim oblicima globalne
proizvodnje, tr i ta, umre avanja, komunikacije, itd. Posljednje je osobito nu no u novoj
ekonomiji, koju odlikuju neoEekivane promjene i sklonost improvizacijama, individua 
lizam i kompetitivnost ( umre eno dru tvo ) a u svrhu nala enja lokalno odr ivih rje e 
nja, primjerenih malom gospodarstvu i kulturi kojima recepti velikih i uspje nih (zema 
35


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska