STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 34
 Dizajniranjem vizualnog identiteta zemlje i gotovo svih njezinih lokaliteta i proizvoda;
 Lokalnim kulturnim industrijama i kulturnom turizmu; 
 Kulturom politiEkog i javnog govora;
 Kulturom poduzetni tva i njezinom senzibilizacijom za vrijednosti ljudskog rada, soci 
jalne ravnote e i ivotnog ambijenta;
 Alternativnoj kulturnoj sceni koja djeluje daleko od uobiEajenih naEina i Eiji Ee izrazi
kad tad osvje iti glavne kulturne obrasce i kulturne industrije;
  Me unarodnom razmjenom i suradnjom na razliEitim razinama u kojima s hrvatske
strane valja nuditi i zanimljive stare i novostvorene vrijednosti itd.
Dinamika kulturne raznovrsnosti
I u prednacionalnoj povijesti i u posljednja dva stoljeEa kulturu u Hrvatskoj, tradicijsku
popularnu i visoku, obilje avaju raznovrsnost i otpor kanoniziranju. Ona se razvijala bo 
gatstvom europskih umjetniEkih i intelektualnih stilova (u uvjetima socijalizma i podi 
jeljene Europe: EXAT 51, Bit International, MuziEki bienalle, Praxis, Republika, Gordo 
gan...), putem lokalnih narodnih obiEaja i zanata koji odra avaju svijet stvarala tva obiE 
nih ljudi, djelovanjem mladih u potrazi za alternativnim identitetom i oblicima samoizra 
 avanja  i na sve druge naEine koji ne potpadaju pod politiEke i komercijalne imperative
i izmiEu kli ejima kulture sredstva.
Europski trenutak za hrvatsku kulturnu politiku
Izvje tavanje o hrvatskoj kulturnoj politici pro lo je tijekom 1998. najvi u me unarod 
nu razinu: recenziju europskih eksperata za kulturnu politiku te Eetverosatnu raspravu u
Odboru za kulturu VijeEa Europe. Zato umjesto temeljitog prikaza rezultata hrvatske
kulturne politike u 1990 ima upuEujemo na zakljuEke spomenutog izvje taja (CvjetiEa 
nin, KatunariE, 1999: 245 270). Upozoravamo na jo jednu Einjenicu. Vrijeme u kojem
je izra en izvje taj o hrvatskoj kulturnoj politici poklapa se s novim europskim valom
strategijskih koncepcija kulturnog razvitka u znaku krilatice od ruba prema sredi tu 
(Council of Europe, 1998). Tu se kultura poima kao:
 Zagovaranje i promicanje dru tvenog ugovora s gra anima Europe i njezinim naci 
jama kao zajednicama utemeljenim na toleranciji, raznolikosti, stvaralaEkim vrijednosti 
ma i civilnom dru tvu;
34


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska