STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 33
1983). To su bila neumjerena oEekivanja suprotnog predznaka. RazoEaranje jugoslaven 
skim iskustvom uEvrstilo je odbojnost prema tom i sliEnim projektima (sindrom Balka 
na). Dana nja je pak europska te nja, nakon niza oscilacija u pro losti, opet u usponu.
Ipak, ona je vi e projekcija bijega s Balkana negoli rezultat interakcije s europskim okru 
 enjem. Stvarno europsko iskustvo tek zapoEinje.
Samopouzdanje i nada
Da bi se osujetili ponovni pad europske te nje i  irenje desperatnog populizma, treba
stvoriti unutarnju klimu povjerenja prema pobornicima modernizacije: pod uvjetom da
sve nepouzdaniju retoriku europske integracije zamijene vlastitom strategijskom kon 
cepcijom. Najavljivati ono to ne mo e ni Europska unija, kao to je rok za prijam Hr 
vatske u tu organizaciju, mnogo je riskantnije negoli otvarati spoznaju o hrvatskim pred 
nostima i nedostacima. Na osnovi takve samosvijesti valjalo bi njegovati odmjereni go 
vor nade i pokrenuti razvojni ciklus.
Pozitivan razvojni odgovor
Strategiju kulturnog razvitka Hrvatske vidimo kao doprinos pozitivnom razvojnom od 
govoru na izazove. U tom cilju valja napustiti kulturni model (etno)nacionalizma iz istog
razloga zbog kojeg je u Hrvatskoj napu ten dirigirani internacionalizam. Sada valja gra 
diti smisao za drukEiju Hrvatsku. To ne znaEi (ponovnu) zamjenu nacionalnog identiteta
anacionalnim ili nadnacionalnim, neki kulturni utilitarizam koji u dlaku slijedi nadola 
zeEe rastakanje ekonomskog i politiEkog suvereniteta ususret europskoj umre enoj dr 
 avi . To prije znaEi iznijansirati sredi nji, nacionalni identitet smislom za pomicanje
granica izme u vlastitosti i pripadnosti, neprocjenjive i razmjenske vrijednosti, sklada i
konkurencije. Takva navigacijska sposobnost stjeEe se preispitivanjem i inovativnim ra 
dom u mnogim podruEjima: 
 UmjetniEkim izvorima stvaralaEke imaginacije; 
 Pa ljivim ukljuEivanjem prostora mjesta u prostor tokova, tj. globalnog strujanja infor 
macija, financija, poduzetnika, radne snage, itd.;
  Izgradnjom policentriEnog sustava razvitka preno enjem znaEajnog dijela sredi njih
ovlasti upravljanja nad kulturom, gospodarstvom, turizmom i drugim sektorima na regi 
je u Hrvatskoj;
33


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska